Sökning: "färg perception"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden färg perception.

 1. 1. Reducing cognitive load on the working memory by signaling primed colors : Can color improve the learning of mathematics?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Hannes Ekman; Fahad Waliullah; [2019]
  Nyckelord :Knowledge Visualization; Cognitive Load Theory; Priming; Signaling; Color; Mathematics; Learning;

  Sammanfattning : Cognitive load theory explains the hardship many young learners faces when trying to learn mathematics. The human brain has a limited capacity when trying to process information. The working memory can become overloaded when trying to process too much information, and as a consequence the learner tends to give up. LÄS MER

 2. 2. Undersöka genom att skissa : en metod att uppleva en plats genom olika skisstekniker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sara Holmberg; [2019]
  Nyckelord :platsanalys; platsbesök; skissa; skisstekniker;

  Sammanfattning : Landskapsarkitekter använder ofta skissen för att utforska och att förmedla idéer. Men skissandet kan även vara en del av ett analysskede, exempelvis vid ett platsbesök där en befintlig plats analyseras med dess skala, linjer, topografi med mera. LÄS MER

 3. 3. Om rum kunde tala

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Inredningsarkitektur & Möbeldesign

  Författare :Emma Larsson; [2019]
  Nyckelord :Arkitektur; Kommunikation; Perception; Beteende; Arkitektoniska element;

  Sammanfattning : Mitt examensarbete handlar om vikten av att arkitekter noga väger sina val av arkitektoniska element utefter vad de vill kommunicera. Detta eftersom arkitektoniska element är mer än bara byggnadselement. De väcker känslor. De påverkar människor med hur de är utformade, genom bland annat färg, taktilitet och kontext. LÄS MER

 4. 4. Kallgatburgs färgpalett : gestaltning av friluftsanordningar i naturens färger

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Vestberg; [2019]
  Nyckelord :färg; färgupplevelser; färgmaterial; naturreservat; friluftsanordningar; landskapsarkitektur; gestaltning;

  Sammanfattning : Att planera för - och genomföra - tillgänglighetsåtgärder för friluftsliv i skyddade natur är något som Naturvårdsverket och Länsstyrelserna arbetar aktivt med. En viktig uppgift är att ta hänsyn till platsen och inte låta platsens utseende förvanskas. Ett begrepp som ofta nämns är att anordningar ska smälta in i omgivningen. LÄS MER

 5. 5. Dagsljus som landskapsarkitektoniskt designelement

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maja Henoch; Sanna Säfström; [2018]
  Nyckelord :dagsljus; naturligt ljus; immaterial; immaterialitet; dagsljusdesign; designelement;

  Sammanfattning : I detta examensarbete undersöks dagsljus utifrån flera olika perspektiv genom litteraturstudier, fältstudier och konceptutveckling med målet att finna relevanta kopplingar till landskapsarkitekturen. De frågor vi söker svar på genom uppsatsen berör dags ljusets egenskaper och upplevelsevärden som landskaps arkitektoniskt designelement i en urban kontext. LÄS MER