Sökning: "färg ux design"

Hittade 1 uppsats innehållade orden färg ux design.

  1. 1. Riktlinjer för begränsad gränssnittsdesign – Att designa gränssnitt med begränsningar i designarbetet

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

    Författare :Mathias Karlsson; Gea Löverdal; [2016]
    Nyckelord :GUI design; Standard systems; Functional requirements; Non-functional requirements; UX; Usability; Visual design; HCI; Aesthetic; Gränssnittsdesign; Standardsystem; Funktionella krav; Icke-funktionella krav; UX; Användbarhet; Visuell design; HCI; Estetik.;

    Sammanfattning : Gränssnittsdesign är en av de viktigaste aktiviteterna vid systemutveckling, eftersom gränssnittet utgör den beståndsdel för vilket slutanvändare kommer göra sin primära helhetsbedömning av systemet utefter. Det innebär att gränssnittsdesignarbetet har en avgörande roll för hur systemet kommer att mottas och bedömas vid leverans och upphandlingar av system. LÄS MER