Sökning: "fåglars anatomi"

Hittade 1 uppsats innehållade orden fåglars anatomi.

  1. 1. Dissektionsfilm som ett verktyg för inlärning av hönsfåglars anatomi

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

    Författare :Emelie Hultberg; [2016]
    Nyckelord :pedagogik; inlärning; film; fåglars anatomi; höns; hönsfåglar; pedagogy; learning; movie; bird anatomy; domestic hen; poultry;

    Sammanfattning : Film används mer och mer i undervisning idag. Teknologin utvecklas och det blir lättare att få tag i eller producera relevant filmmaterial för olika utbildningar. Människor lär sig på olika sätt såsom visuellt, auditivt, taktilt och kinestetiskt. Film gynnar framförallt inlärningen hos de visuella och auditiva inlärarna. LÄS MER