Sökning: "fåmansföretagsreglerna"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet fåmansföretagsreglerna.

 1. 1. 3:12-reglernas inverkan på generationsskiften : En analys av regeringens förslag om att införa ett undantag från bestämmelsen om samma eller likartad verksamhetvid ett ägarskifte till närstående

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Filosofiska fakultetenLinköpings universitet/Affärsrätt

  Författare :Marcus Skoglund; [2019]
  Nyckelord :Generationsskiften; ägarskifte; 3:12; 3:12-reglerna; neutralitet; neutralitetsprincipen; skattelagstiftning; fåmansföretag; fåmansföretagsreglerna; SOU 2016:75; prop. 2018 19:54;

  Sammanfattning : Neutralitetsprincipen är en av de mest grundläggande byggstenarna inom den svenska skattelagstiftningen. Att enskildas handlingsalternativ inte skall styras av skatteutfallet var ett av de huvudsakliga ändamålen, tillsammans med grundidén om att motverka inkomstomvandling, vid genomförandet av århundradets skattereform i början på 1990-talet. LÄS MER

 2. 2. För komplicerat för sitt eget bästa? - En studie av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen utifrån den skatterättsliga legalitetsprincipen.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Timothy Andersson; [2018]
  Nyckelord :Skatterätt; Fåmansföretag; HFD 2017 ref. 1; Den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den komplicerade utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § har under 2018 ändrats för första gången sedan 2002. Lagändringen skedde till följd av HFD 2017 ref. 1 och sätter den senaste punkten för den följetongen som varit den utvidgade fåmansföretagsdefintionen sedan 1990. LÄS MER

 3. 3. Fåmansföretagsreglerna - rättsutvecklingens förhållande till den skatterättsliga legalitetsprincipen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Rellman; [2017]
  Nyckelord :Skatterätt; Offentlig rätt; Företagsekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : 3:12-reglerna är beteckningen på den samling bestämmelser som reglerar hur stor del av avkastningen en delägare i fåmansföretag får realisera i inkomstslaget kapital. Utan särregleringen skulle en delägare kunna undvika den progressiva skatten för förvärvsinkomster genom att ta ut hela eller delar av inkomsten så som utdelning. LÄS MER

 4. 4. Analys av Lagrådsremiss ”Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag” -­ Med särskild inriktning på skattesystemets effekt på entreprenörskap

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sandra Rainea; [2017]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretag; 3:12; förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den 13 mars 2014 beslutade regeringen att ge en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften i fåmansföretag. Genom ett tilläggsdirektiv kom utredningen även att se över de särskilda skattereglerna för delägare i fåmansföretag. LÄS MER

 5. 5. Fåmansföretagsreglerna och riskkapitalfonder - Kan en delägares andelar i ett värdepappersförvaltande företag anses vara kvalificerade?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Victor Schander; [2016]
  Nyckelord :skatterätt; fåmansföretagsreglerna; riskkapitalfonder; värdepappersförvaltning; kvalificerade andelar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skatteverket har sedan 2010 drivit ett antal processer mot riskkapitalfonder och dess ägare gällande den förmånliga, asymmetriska utdelning som de åtnjuter, benämnd carried interest. I de inledande processerna försökte skatteverket styra över inkomsten från ett bolag till ett annat och där man ansåg att fondens rådgivningsbolag skulle anses vara den egentliga mottagaren av ersättningen, trots att fondavtalen stadgade annat. LÄS MER