Sökning: "får antal"

Visar resultat 11 - 15 av 2294 uppsatser innehållade orden får antal.

 1. 11. Ideella drivkrafter inom Försvarsmakten : En studie om fackligt engagemang inom Försvarsmakten

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Roger Karlsson; Martin Abramsson; [2022]
  Nyckelord :Non-profit driving forces; motivation; union involvement; Armed Forces; Officers Union; OFR O; Ideella drivkrafter; motivation; fackligt engagemang; Försvarsmakten; Officersförbundet; OFR O;

  Sammanfattning : Sammanfattning Officersförbundet hade i januari 2022 en mycket hög anslutningsgrad på över 91 %, jämfört med snittet på den svenska arbetsmarknaden om ca 69 %. Det finns ett antal förklaringar till denna höga siffra och beroende på vem som svarar så ges de olika tyngd och betydelse. LÄS MER

 2. 12. Optimering av timmerplanslogistik : Minimering av transportavstånd för den nya timmerplanen på Sävar såg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Linnea Asp; Elvira Carstedt; [2022]
  Nyckelord :sawmill; timber logistics; optimization; assignment problem; transportation distance; log yard layout; sågverk; timmerlogistik; optimering; tillordningsproblemet; transportavstånd; timmerplansdesign;

  Sammanfattning : An increase in demand for sawed wood products is the reason why Norra Timber has to expand their facility at Sävar Sawmill. During the expansion, a new log sorting will be implemented which can sort timber with different characteristics and qualities compared to the current log sorting. LÄS MER

 3. 13. Försäkringstransaktioner som en del av ett sammansatt tillhandahållande : En mervärdesskatterättslig studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Juridik

  Författare :Veronica Lanke Fredriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : En huvudregel inom mervärdesskatteområdet är att alla leveranser av varor och tillhandahållande av tjänster är föremål för mervärdesskatt, om ingen av undantagsbestämmelserna i direktivet är tillämpliga. Försäkringstransaktioner är ett sådant undantag. LÄS MER

 4. 14. Elevers uppfattning om hur idrottslärare jobbar med motivation inom ämnet idrott & hälsa : En intervjustudie på avancerad nivå

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :André Lopez; Anton Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :SDT; Motivation in education; Motivation;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från frågeställningen hur upplever gymnasieelever att lärarna i idrott och hälsa arbetar med motivation i sin undervisning? Syfte Studiens syfte är undersöka hur elever som går sista året på gymnasiet upplever att deras lärare arbetar med motivation under lektionerna i den vardagliga skolverksamheten. För att besvara frågeställningen användes följande underfrågor; Vad motiverar eleverna i ämnet idrott och hälsa? Tror eleverna själva att det går att motivera alla elever i skolan? Tror eleverna att det är ett medvetet eller omedvetet arbete med motivation från lärarna? Upplever eleverna ämnet idrott och hälsa som motiverande?   Metod Studien är av en kvalitativ ansats. LÄS MER

 5. 15. LOGISTISK AUTOMATIONOCH HÅLLBARHET : En kvalitativ studie om hur företag beaktar hållbarhet före, under och efter implementeringen av logistiska automationslösningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Gustav Friberg; Jacob Franzén; [2022]
  Nyckelord :Automation; hållbarhet; logistik;

  Sammanfattning : Logistiskbranschen präglas idag av stora förändringar där automatisering som följd av teknologins utveckling möjliggjorts och genomförs idag i allt större omfattning. Förändringen som delvis eller helt ersätter manuella processer med automatiska bidrar till effektivare, säkrare och mer ergonomiska logistikprocesser. LÄS MER