Sökning: "följeforskning"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet följeforskning.

 1. 1. Förutsättningar för lärande genom följeforskning i projekt : En studie om hur förutsättningar för lärande skapas genom löpande utvärdering i projektet Grön BoStad Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Dayana Samba; Zainab Farrah; [2018]
  Nyckelord :on-going evaluation; project; Grön BoStad Stockholm; organizational learning; evaluation; följeforskning; projekt; Grön BoStad Stockholm; organisatoriskt lärande; utvärdering; löpande lärande utvärdering;

  Sammanfattning : I Europa satsas årligen hundratals miljoner Euro och miljarder kronor i Sverige på olika program med tillhörande projekt. Dessa projekt och program är verktyg för att skapa hållbarhet i utvecklingsarbete genom att lämna spår, lärande, i verksamheter genom förbättrade strukturer och processer. LÄS MER

 2. 2. Förstelärares erfarenheter av sitt uppdrag

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Hanna Fjeld; [2017]
  Nyckelord :aktionsforskning; evidensbasering; fenomenologi; förstelärare; mellanposition; skolutveckling;

  Sammanfattning : Karriärtjänstreformen lanserades i Sverige under 2013. Reformen syftar bland annat till att höja elevernas kunskapsnivå och att stärka läraryrkets status. Därmed inrättades befattningen förstelärare. Försteläraren kan ses som en slags utvecklingsledare som främst ska undervisa men som även kan inneha skolutvecklande uppdrag. LÄS MER

 3. 3. Efter uppehållstillståndet : En kvalitativ studie om perioden då nyanlända i Hammarö kommun förbereds för den svenska arbetsmarknaden.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Åsa Karlsson; [2016]
  Nyckelord :Arbete; språk; nyanlända; ideellt samhällsengagemang; sfi; praktik; följeforskning; effektutvärdering; den generaliserade andre; KASAM.;

  Sammanfattning : Året är 2016. På grund av krig och oroligheter runt om i världen sökte 162.877 personer asyl i Sverige under förra året, av dem var över 50.000 från Syrien. LÄS MER

 4. 4. Sitter vi i samma båt? En kvalitativ studie av Kustbevakningens regionsammanslagning och organisationskultur.

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för management

  Författare :Carina Larsson; [2013]
  Nyckelord :Kustbevakningen; regionsammanslagning; organisationskultur; värdegrund; förändringsarbete och kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Kustbevakningen genomförde 2011 en strukturell organisationsförändring som avsåg att effektivisera myndigheten för att frigöra resurser till den operativa verksamheten, samt att skapa en mer sammanhållen organisation. Man ville också att myndigheten skulle präglas av helhetssyn för att åstadkomma en Kustbevakning. LÄS MER