Sökning: "följsamhet till guidelines"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden följsamhet till guidelines.

 1. 1. Sjuksköterskans roll i vård- och behandling av patienter med förmaksflimmer. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Victoria Berrio Gillberg; Cecilia Thorbjörnsson; [2021-05-07]
  Nyckelord :sjuksköterskeledd; förmaksflimmer; patientutbildning; egenvård; följsamhet till guidelines;

  Sammanfattning : Background: Atrial fibrillation (AF) is the most common heart rhythm disorder in adults and a growing problem of an epidemic nature. AF is a complex and complicated disease with severe consequences as a result, and for this reason health care requires to offer support and treatment options that corresponds to this complexity. LÄS MER

 2. 2. CHALLENGES OF HAND HYGIENE AMONGST NURSES IN LOW-INCOME COUNTRIES. : A literature review

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lilibert Kaheru; Christine Nakimera; [2021]
  Nyckelord :Hand hygiene; knowledge; low-income countries; nurse; resources.; Handhygien; kunskap; låginkomstländer; resurser; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : SUMMARY Background: The practice of hand hygiene by nurses is important in preventing and decreasing hospital-associated infections. There are guidelines from WHO available about correct hand hygiene and it is not clear if nurses in low-income countries follow these guidelines. LÄS MER

 3. 3. Veterinärers och djursjukskötares kännedom om och inställning till FISS : en enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Zeinab Kassab; [2021]
  Nyckelord :feline injection site sarcoma; FISS; vaccinationsassocierat; injektionsassocierat; sarkom; tumör; katt;

  Sammanfattning : Feline injection site sarcomas (FISS), är injektionsassocierade sarkom som kan uppstå till följd av injektioner hos katt. Trots omfattande forskning är patogenesen för FISS fortfarande inte helt klarlagd. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors följsamhet till handhygien inom sjukhus : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Josefine Carlström; Nathalie Gutsch; [2021]
  Nyckelord :Guideline adherence; Hand hygiene; Nurses; Cross infections; Följsamhet gentemot riktlinjer; Handhygien; Sjuksköterskor; Vårdrelaterad infektion;

  Sammanfattning : Bakgrund Basala hygienrutiner inklusive handhygien är den mest fundamentala åtgärd för att förhindra smittspridning. WHO har tagit fram riktlinjer för sjukvårdspersonal när och hur handhygien ska utföras. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors följsamhet till trycksårsprevention : En kvantitativ litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Claes Claar; Sawsan Fakhereddin; Albin Jepping; [2021]
  Nyckelord :Nurse; nursing; factors; pressure ulcer prevention; safe care; Faktorer; omvårdnad; sjuksköterskor; säker vård; trycksårsprevention;

  Sammanfattning : Trycksår är en vårdskada som orsakas av flera faktorer och skapar lidande för patienter. Årligen medför trycksår 50 000 extra vårddagar i Sverige och förlänger de redan belastade vårdköerna. Upp till 90 % av alla trycksår kan förebyggas med preventiva åtgärder. LÄS MER