Sökning: "fönster miljöbyggnad"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden fönster miljöbyggnad.

 1. 1. Optimal fönsterstorlek för kontors- och behandlingsrum – Länssjukhuset Kalmar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Alexandru Nicoară; Arvid Carlsén; [2019]
  Nyckelord :Window; Miljöbyggnad; Daylight; Energy; Thermal indoor climate; Solar thermal load; Fönster; Miljöbyggnad; Dagsljus; Energi; Termiskt inneklimat; Solvärmelast;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver optimeringsprocessen för ett fönster utifrån relevanta parametrar som tillämpas i Miljöbyggnad 3.0 med avseende på energi och inomhusmiljö. Miljöbyggnad 3.0 är ett miljöcertifieringsystem som bygger på Boverkets Byggregler och Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö. LÄS MER

 2. 2. Smart window in Sweden : A comparative analysis of an office buildingsimulation model with conventional windows, andelectrochromic windows, based on Miljöbyggnadcertification criteria

  Master-uppsats, KTH/Tillämpad termodynamik och kylteknik

  Författare :Marcus Waldron; [2017]
  Nyckelord :IDA ICE; Miljöbyggnad; Electrochromic window; Smart window;

  Sammanfattning : The building sector is one of the sectors that consume most energy in Sweden. Sweden aims thereby to reduce energy use in buildings by 20% by 2020 and 50% by 2050. To achieve these goals, more energyefficient buildings must be produced, and more energy-efficient measures must be implemented on existing buildings. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och risker med miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i en totalentreprenad : En ekonomisk optimering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Klas Helin; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Miljöcertifiering av byggnader är ett verktyg för arbetet mot Sveriges miljökvalitetsmål. Bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av växthusgasutsläppen och bränsleanvändningen i Sverige, och miljöcertifieringssystem fungerar som incitament till att verka för förbättringar. LÄS MER

 4. 4. Effektivisering vid bedömningsprocessen av  indikatorn Dagsljus för miljöcertifieringsmetoden Miljöbyggnad : Ett förprojekteringsverktyg

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik; Högskolan i Gävle/Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik

  Författare :Jane Fredriksson; Angelica Weissmann; [2015]
  Nyckelord :Environmental certification; Miljöbyggnad; connection; daylight; daylight factor; thermal environment; pre-planning tool; window; energy; solarheating; Velux Daylight Vizualiser; ParaSol; PPD; Thermal Comfort Calculator; Miljöcertifiering; Miljöbyggnad; samband; dagsljus; dagsljusfaktor; termiskt klimat; förprojekteringsverktyg; fönster; energi; solvärmelast; Velux Daylight Vizualiser; ParaSol; PPD; Thermal Comfort Calculator;

  Sammanfattning : Dagsljus i byggnader är viktigt för både den fysiska och psykiska hälsan. Dagsljusinsläpp i byggnader sker genom fönster, men fönster är även den byggnadskomponent som medför störst energiförluster i en byggnad. LÄS MER

 5. 5. Fönstersättningars påverkan på dagsljuset i bostadsrum

  M1-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Charlotte Hejdenberg; Malin Brattström; [2015]
  Nyckelord :Bostäder; fönster; dagsljus; belysningsstyrka; dagsljusfaktor; Velux Visualizer;

  Sammanfattning : Dagsljuset i ett rum förmedlas via fönster. Fönsterutformningen har i sin tur en avsevärd effekt på rumsupplevelsen. Mängden litteratur som behandlar fönstrets historiska utveckling är stor. LÄS MER