Sökning: "förälder och delaktighet"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden förälder och delaktighet.

 1. 1. I skuggan av en förälder : En analys av barnperspektivets manifestation i LVU domar

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jacqueline Cano; Olivia Bergqvist; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Få ämnen är så omdiskuterade som socialtjänstens arbete med barn. Den kritik som ofta förekommer i samhällsdebatten är riktad mot myndigheter som inte vidtagit nödvändiga åtgärder för barn som farit illa. LÄS MER

 2. 2. Att vara förälder till ett barn med cerebral pares : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Agnes Bergholm; Jenny Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Cerebral palsy; Child; Parent; Experience; Cerebral pares; Barn; Förälder; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få ett barn med cerebral pares kan innebära en stor livsförändring för föräldern. Vårdandet av barnet kan vara en stor belastning som bland annat kan resultera i emotionella påfrestningar. LÄS MER

 3. 3. Barn med cancer: den påfrestande tiden : Ur föräldrars perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Adriana van der Ven; Nicole Thynell; [2020]
  Nyckelord :Care; children with cancer; parents experiences; parents participation; Barn med cancer; föräldrarnas delaktighet; föräldrarnas upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : När ett barn drabbas av cancer blir hela familjen drabbad. Barn som diagnostiserats med cancer har en lång vårdprocess framför sig med behandlingar som kan ge stora biverkningar. Vara förälder till ett barn med cancer, där framtiden är oviss, är psykiskt påfrestande. LÄS MER

 4. 4. Den icke födande förälderns upplevelse av mötet med BHV-sjuksköterskan

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Viktoria Ryott Malmros; Victoria Marianne Henjered; [2020]
  Nyckelord :Pappor; sexuella och könsminoriteter; upplevelse; BHV-sjuksköterska; förväntningar; behov; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dagens barnhälsovård syftar till att stötta familjen och arbeta hälsofrämjande genom ett familjecentrerat perspektiv. Studier visar att den icke födande föräldern tenderar att förbises i mötet med BHV-sjuksköterskan men få studier belyser den icke födande förälderns perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Föräldrars upplevelse av vårdpersonalens bemötande : utifrån begreppet delaktighet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Malin Loinder; Susanna Weinstock; [2020]
  Nyckelord :delaktighet; bemötande; partnerskap; information; kommunikation; pediatrik;

  Sammanfattning : Författarnas syfte är att beskriva föräldrars upplevelse av delaktighet i barnets vård genom mötet med vårdpersonal. Examensarbetet bygger på Fribergs modell av en allmän litteraturstudie för att skapa en överblick utifrån befintlig forskning inom berört ämne. Analysen resulterar i två teman där sju subteman ingår. LÄS MER