Sökning: "föräldraalienation"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet föräldraalienation.

 1. 1. Barns delaktighet i vårdnadstvister- är det så bra som det låter? En kritisk granskning av om barns rätt till delaktighet i vårdnadstvister utifrån ett barnperspektiv är motiverad och om denna rätt behöver stärkas

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Johansson; [2021]
  Nyckelord :Familjerätt; Vårdnad; vårdnadstvist; delaktighet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Att värna om barn och barns rättigheter är frågor som ständigt är aktuella, och inom politiken framförs ständigt nya lagförslag på hur barnrättsperspektivet kan stärkas. I denna uppsats kommer därmed redogöras för om barns delaktighet i vårdnadstvister i den utsträckning som gällande rätt öppnar upp för är motiverad, samt om det är berättigat att stärka denna rätt. LÄS MER

 2. 2. Otillbörlig påverkan - en studie av begreppet otillbörlig påverkan och dess betydelse för domstolens bedömning av barnets bästa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Sjödahl; [2021]
  Nyckelord :familjerätt; barnets bästa; otillbörlig påverkan; umgängessabotage; föräldraalienation; PAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I vårdnad, boende och umgängesmål ska domstolen ta hänsyn till barnets vilja, som ett led i bedömningen av barnets bästa. Bedömningen försvåras dock ibland av att barn uttrycker sig på ett sätt som egentligen inte representerar deras verkliga vilja. Vad de uttrycker är istället ett resultat av påverkan från en förälder. LÄS MER