Sökning: "föräldraengagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet föräldraengagemang.

 1. 1. "Det för alla jag är där, oavsett" : En intervjustudie med ideellt aktiva ledares upplevelser angående rollhantering inom bandy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jelena Ljubisavljevic; Emilsson Mathilda; [2021]
  Nyckelord :bandy; föräldraengagemang; rollhantering;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar att undersöka rollhantering bland ideella ledare inom bandy utifrån två aspekter, egna rollskiften samt hantering av andras rollskiften. Rollskiftet avser skiftet mellan föräldrarollen och ledarrollen. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars engagemang och påverkan på barns motivation i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Luma Al-Bayati; Aliaa Eddnan Husein; [2021]
  Nyckelord :Föräldraengagemang; grundskola; kunskapsinhämtning; matematik; motivation; självförtroende.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att bilda oss en uppfattning om och få en förståelse för vad det är som motiverar och hjälper elever i grundskolan till matematikstudier. Vi har även varit intresserade av att ta reda på vilka faktorer som påverkar deras matematikintresse samt vilken roll föräldrarna har i motivationen för att studera matematik. LÄS MER

 3. 3. Samverkan mellan hem och skola : En studie om föräldrars uppfattningar av sitt föräldraengagemang och hur skolan arbetar för att göra föräldrar delaktiga.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marcus Bengtsson; Sanae Jamina El Ouali Alami; [2021]
  Nyckelord :Föräldradelaktighet; engagemang; pedagogik; samverkan; inramning; klassifkation;

  Sammanfattning : Studien har men hjälp av en kvalitativ ansats studerat de pedagogiska relationerna mellan hem och skola med särskilt intresse för föräldrars uppfattning av fenomenet föräldradelaktighet. Studien har syftat till att studera föräldrars upplevelser av föräldradelaktighet för att med hjälp av Bernsteins teori om inramning och klassifikation skapa större förståelse för varför föräldrar väljer att engagera sig och hur skolan arbetar för att främja en god samverkan mellan hem och skola. LÄS MER

 4. 4. Mitt barn har öppnat upp en helt ny värld för mig och det är jag tacksam för - en kvalitativ studie om föräldraengagemang inom barnidrott

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Runemark; Louise Leifland; [2020]
  Nyckelord :Idrott; motivation; föräldraengagemang; barnidrott; Riksidrottsförbundet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Är föräldrar det stora problemet inom barnidrott? Syftet med studien var att undersöka föräldraengagemang inom barnidrott med fokus på föräldrars upplevelse, vad de ansåg som bra engagemang för att främja barnidrott, och vilken roll idrottsföreningar spelar i detta sammanhang. En kvalitativ ansats användes för att ge en djupare förståelse av fenomenet. LÄS MER

 5. 5. Lärares erfarenheter av kompensatoriskt arbete i matematik utifrån elevers sociala förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Julia Eriksson; Frida Andersson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studien är att undersöka hur lärare utifrån sina erfarenheter beskriver att de arbetar kompensatoriskt i matematikämnet samt att undersöka hur sociala förutsättningar och föräldraengagemang påverkar elevers skolresultat. Att detta samband finns är forskningen eniga om, men vi finner en avsaknad av studier om kompensatoriska arbetssätt. LÄS MER