Sökning: "föräldraideal"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet föräldraideal.

 1. 1. Arbetarklassföräldrars tredje skift - En studie om projektledning och rättvis fördelning av hemarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Mikael Hedström; [2020-10-08]
  Nyckelord :tredje skiftet; återhämtning; work-life balance; hemarbete; jämställdhet; föräldraideal;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att förklara hur vardagspraktiker formar ansvarsfördelning i det tredje skiftet och hur det påverkar möjligheter till återhämtning för föräldrar med LO-yrken. Uppsatsen handlar om hur samspelet mellan första skiftet (lönearbetet), andra skiftet (utförande av det obetalda hemarbetet) och tredje skiftet (projektledningen och det emotionella ansvaret för hemarbetet) påverkar möjligheterna till återhämtning och hur uppdelningen av hemarbetet skapas. LÄS MER

 2. 2. Det nutida föräldraskapet? : En kvalitativ textanalys om framställningen av curlingföräldrar i svensk dags- och kvällspress

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Josefin Fernberg Dielemans; [2017]
  Nyckelord :barnsyn; barnuppfostran; föräldraideal; föräldrasyn;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att undersöka hur framställningen av curlingföräldrar ser ut i den svenska dags- och kvällspressen. För detta syfte analyserades ett flertal artiklar, krönikor och ledare i de två största svenska dagstidningarna, Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter, samt de två största svenska kvällstidningarna, Expressen och Aftonbladet. LÄS MER

 3. 3. Jämställdhet och maktrelationer : En diskursanalys av hur föräldraideal konstrueras

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Lindberg; [2015]
  Nyckelord :Föräldrar; föräldraskap; barndom; diskursanalys; Foucault; sociologi; socialkonstruktionism; makt kunskap; subjektsposition; självkänsla; jämlikhet;

  Sammanfattning : Den här studiens syfte är att studera hur föräldraideal skapas i böcker riktade till föräldrar med barn i åldern 3-12 år. Med huvudfrågeställningen hur konstrueras idealt föräldraskap i litteratur riktad till småbarnsföräldrar? och frågeställningen Vilka råd om föräldrars förhållningssätt till barnet konstrueras i litteraturen? har jag med hjälp av Foucauldiansk diskursanalys och Foucaults begrepp diskurs, makt/kunskap och subjektspositioner analyserat fem böcker om föräldraskap som ligger på toppen av försäljningsstatistiken just nu. LÄS MER