Sökning: "föräldrainsyn"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet föräldrainsyn.

  1. 1. Sju lärares inställning till läxor

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Malin Fabian; [2020-02-25]
    Nyckelord :läxa; läxor; föräldrainsyn; studieteknik; studiestöd;

    Sammanfattning : I den här kvalitativa fallstudien får vi ta del av sju lärares resonemang kring läxor, deras inställning till dessa och vilket syfte deras läxor fyller. Utgångspunkten har varit följande frågeställningar: Vad är lärarens inställning till läxor? Vilket syfte menar lärare att läxor fyller? Menar de att läxor strävar mot de mål och kunskapskrav som finns i läroplanen, och i så fall hur? Med semistrukturerade intervjuer, både fysisk och via telefon, har några lärare fått yttra sina åsikter kring läxans nödvändighet. LÄS MER