Sökning: "föräldrakontakt"

Visar resultat 1 - 5 av 84 uppsatser innehållade ordet föräldrakontakt.

 1. 1. Anknytning under inskolningsperioden : Pedagogens roll som kompletterande anknytningsperson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Suzanna Lozano; Alexandra Sahl; [2019]
  Nyckelord :anknytning; trygg bas; trygghet; otrygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund Barn behöver trygghet för att utvecklas och vilja vara delaktiga i förskolans aktiviteter. Vi har valt att undersöka hur pedagoger arbetar för att etablera trygghet och en anknytning med barn under inskolningsperioden. Vi har dessutom undersökt om det förs dokumentation eller uppföljningsarbete gällande barns anknytning. LÄS MER

 2. 2. Idrott och muslimska klädesplagg : En kvalitativ intervjustudie om idrottsämnet och muslimska klädesplagg i skolan åk 7-9

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Adelina Dema; Flora Meha; [2019]
  Nyckelord :klädesplagg; simning; idrottsundervisning; föräldrakontakt;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur idrottslärare och elever med muslimska klädesplagg möts i idrottsundervisningen i en kommun i Sverige. Metoden som använts är kvalitativa intervjuer med fyra idrottslärare samt fokusgruppsintervju med sex elever från två olika skolor. LÄS MER

 3. 3. Föräldramötet : Forum för föräldradialog eller en kvarleva från en annan tid?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Agnes Julin; Sanna Jutman; [2018]
  Nyckelord :Föräldramöte; samverkan; skola och hem; föräldrar; föräldrakontakt;

  Sammanfattning : Det står inte explicit i läroplan eller skollag att lärare är ålagda att erbjuda föräldrar ett föräldramöte, ändå finns det på många skolor. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka grundskollärares erfarenheter av och åsikter om syfte, innehåll samt den samverkan som sker på föräldramöten för att ta reda på varför föräldramötet finns. LÄS MER

 4. 4. Mobbning i förskolan : En kvalitativ intervjustudie om hur förskollärare reflekterar kring begreppet mobbning och hur de arbetar för att motverka mobbning i barngruppen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Therese Söderlund; Jennifer Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :Mobbning; förskollärares arbete mot mobbning; förskollärares perspektiv på mobbning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka förskollärares erfarenheter av och perspektiv på mobbning samt beskrivningar av arbetet med att motverka detta i förskolan. Symbolisk interaktionism utgjorde studiens teoretiska utgångspunkter. För att få svar på studiens syfte och frågeställningar genomfördes semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. "Haft det bra idag?" En studie om kommunikation och interaktion mellan föräldrar, pedagoger och barn under de dagliga mötena på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jeanette Larsson; [2018]
  Nyckelord :children; preschool; parental contact; parents; interaction; communication; teachers;

  Sammanfattning : SammandragDet dagliga samtalet, detta svåra men viktiga möte som sker i vardagen, är utgångspunkt för denna studie. Syftet är att synliggöra kommunikation och interaktion under de dagliga mötena i hallen mellan föräldrar, pedagoger och barn på förskolan. LÄS MER