Sökning: "föräldrar funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 75 uppsatser innehållade orden föräldrar funktionshinder.

 1. 1. Livssituationen för föräldrar till barn med funktionsnedsättning under Covid-19-pandemin : En kvalitativ studie med fokus på föräldrars upplevelser och interaktion med olika samhällsorgan

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Simon Wallin; [2021]
  Nyckelord :Parents; Disabilities; Care access; COVID-19; life-situation; Föräldrar; Funktionsnedsättning; Vårdtillgång; Covid-19; livssituation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin har påverkat hela samhället och inskränkningar har varit tvunget att göras för alla medborgare. Restriktioner kring sociala kontakter har förändrat livssituationen för individer med särskilda behov av assistans och vårdinsatser, som exempelvis för barn som har funktionshinder och deras familjer. LÄS MER

 2. 2. HÖRSELVÅRDENS MOTTAGANDE AV DÖVA NYANLÄNDA BARN OCH UNGDOMAR

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Anna Rödin; Shana Ayoub; [2020-09-16]
  Nyckelord :nyanlända; döva; barn; ungdomar; mottagande; hörselpedagog; hörselteam; migrants; deaf; children; adolescents; reception; hearing team; hearing educator;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna intervjustudie är att undersöka hur döva nyanlända barn och ungdomar med familj, tas emot av hörselteam för barn och ungdom inom Hörselverksamheten i Västra Götalandsregionen. Syftet är även att få en klarare bild av hur deras behov av stöd ser ut. LÄS MER

 3. 3. Organisationen kring barn med Cerebral Pares i ett föränderligt Värmland : Föreningen RBU Värmlands del i handikapprörelsen 1952-1962

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Åsa Lindskog; [2020]
  Nyckelord :funktionshinder; förening; handikapprörelsen; handikapphistoria; Cerebral Pares; barn; föräldrar; makt; Foucault.;

  Sammanfattning : This essay examines the disability movement in Värmland from 1956 to 1962, through a case study of the association RBU Värmland. Focusing on the starting point of the association, it explores whether their initial purpose and ambitions were fulfilled. LÄS MER

 4. 4. LSS-kollo - en kvalitativ undersökning av föräldrars upplevelse av att ha sitt barn på kollo

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sara Thorold; Sabina Ekberg; [2019]
  Nyckelord :LSS; kollo; LSS-kollo; korttidsvistelse; avlastning; stödinsats; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att nå fördjupad förståelse för hur kollo som LSS-insats upplevs av föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Föräldrarnas uppfattning om barnets och eventuella syskons upplevelse var också av intresse. LÄS MER

 5. 5. Normalt föräldraansvar vid bedömningen av barns rätt till personlig assistans : En rättsteoretisk problematisering

  Magister-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Emma Strand; [2019]
  Nyckelord :LSS; personlig assistans; assistansersättning; föräldraansvar; rättslig pluralism; rättslig polycentri; rättslig polyvalens; Gemeinschaft; Gesellschaft.;

  Sammanfattning : Barns rätt till personlig assistans uppmärksammades under våren 2017 genom att det i media rapporterades om att personlig assistans enligt LSS, och assistansersättning enligt 51 kap. SFB, till barn med svåra funktionshinder nekats eller dragits in. LÄS MER