Sökning: "föräldrar funktionshinder"

Visar resultat 16 - 20 av 72 uppsatser innehållade orden föräldrar funktionshinder.

 1. 16. "Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje" : - Att vara gruppledare i en stödgruppsverksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Lundberg; Therése Skogh; [2013]
  Nyckelord :groupprogram; supportgroup; parents; cognitive difficulties; disability; gruppverksamhet; stödgrupp; föräldrar; kognitiva svårigheter; funktionshinder;

  Sammanfattning : Vi har valt att undersöka en gruppverksamhet i Uppsala kommun, som riktar sig till föräldrar med kognitiva svårigheter. Vi vill i vår studie undersöka hur gruppledarna ser på gruppverksamheten, samt få ökad förståelse för hur de ser på sin roll som gruppledare. LÄS MER

 2. 17. Pedagogers arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : Finns det skillnader i arbetet med dessa barn utifrån ett genusperspektiv?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Spännare; [2013]
  Nyckelord :Förskolepedagogik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; genus;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att få en ökad förståelse av pedagogernas arbete inom förskola med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Frågeställningar var: Vilka ramar gäller för arbetet med barn med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur arbetar pedagogerna med barn med neuropsykiatriska funktionshinder – finns skillnader i arbetet beroende av genus? Hur arbetar arbetslaget med barn med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur arbetar arbetslaget med föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder? Finns hinder i arbetet med barn med neuropsykiatriska funktionshinder och vilka är i så fall dessa? Metodisk ansats har varit kvalitativ och data har hämtats genom kvalitativa intervjuer med fem pedagoger vid tre olika förskolor i olika kommuner. LÄS MER

 3. 18. ADHD - en diagnos som kan befria : En studie om mammors upplevelse av att leva med barn med diagnosen ADHD.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Fatima Diab; [2012]
  Nyckelord :funktionshinder; ADHD; Sverige;

  Sammanfattning : I Sverige är förekomsten av barn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) i skolåldern ca 5 %, diagnosen är sex gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Huvudsymtomen består av uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och överaktivitet. Denna studie handlar om hur mammor till barn med diagnosen upplever sin vardag. LÄS MER

 4. 19. "När vi väljer, så ska det vara för vår sons skull" : En kvalitativ studie om hur föräldrar till barn och ungdomar med funktionshinder gör sina val av insatser enligt LSS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Julie Maroun; [2012]
  Nyckelord :Participation; choice; disability; LSS; user involvement and social work.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study how parents of children with disabilities young people make their choice of support and service LSS. The study takes its lead from questions designed to determine which interventions parents use for their children. What parents think about today's choice and if satisfactory, or if they have other wishes. LÄS MER

 5. 20. “Bara för att för att man har funktionshinder så är man inte helt pucko”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Lundström Ekelöf; Sandra Pedersen; [2011-06-27]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; föräldraskap; bemötande; KASAM;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning upplever sitt föräldraskap, samt hur professionella uppfattar detta föräldraskap.Vi har använt oss av frågeställningarna; Hur beskriver och upplever föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning sitt föräldraskap? Hur upplever föräldrarna bemötandet från omgivningen? Hur uppfattar professionella föräldrarna och deras föräldraskap?Vi har använt oss av kvalitativ metod med bandade intervjuer. LÄS MER