Sökning: "föräldrar funktionshinder"

Visar resultat 16 - 20 av 74 uppsatser innehållade orden föräldrar funktionshinder.

 1. 16. Betydande faktorer vid fysisk aktivitet hos personer med funktionsnedsättning i åldern 13-25 år.

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Josefina Eriksson; Marina Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Disabilities; Physical activity; Health promotion; Adolescents; Funktionshinder; Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Undersökning visar att en person med funktionsnedsättning som har en stillasittande fritid löper dubbelt så stor risk för fetma än en person utan funktionsnedsättning. Det är vanligt att personer med funktionsnedsättning är fysiskt inaktiva och en orsak kan vara de hinder som finns i vårt samhälle som omöjliggör delaktighet i fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 17. Parenting Young Children – sett ur ett föräldraperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Ingvarsson; Marie Frisell; [2013-08-08]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; Funktionshinder; Funktionsnedsättning; Föräldraförmåga; Tillräckligt god förälder; Föräldrastöd; Intersektionellt perspektiv; Social konstruktion; Rollteori;

  Sammanfattning : Frågan om föräldrar med IF kan klara ett ”tillräckligt gott föräldraskap” och omdet går att utveckla föräldraförmågan är aktuell. Både i forskning och i praxisframkommer det att föräldrar som har IF är i behov av stöd på olika sätt för attklara föräldraskapet. LÄS MER

 3. 18. "Mycket sorg, mycket tårar men ändå också väldigt mycket glädje" : - Att vara gruppledare i en stödgruppsverksamhet för föräldrar med kognitiva svårigheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Lundberg; Therése Skogh; [2013]
  Nyckelord :groupprogram; supportgroup; parents; cognitive difficulties; disability; gruppverksamhet; stödgrupp; föräldrar; kognitiva svårigheter; funktionshinder;

  Sammanfattning : Vi har valt att undersöka en gruppverksamhet i Uppsala kommun, som riktar sig till föräldrar med kognitiva svårigheter. Vi vill i vår studie undersöka hur gruppledarna ser på gruppverksamheten, samt få ökad förståelse för hur de ser på sin roll som gruppledare. LÄS MER

 4. 19. Pedagogers arbete med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar : Finns det skillnader i arbetet med dessa barn utifrån ett genusperspektiv?

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linda Spännare; [2013]
  Nyckelord :Förskolepedagogik; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar; genus;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att få en ökad förståelse av pedagogernas arbete inom förskola med barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Frågeställningar var: Vilka ramar gäller för arbetet med barn med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur arbetar pedagogerna med barn med neuropsykiatriska funktionshinder – finns skillnader i arbetet beroende av genus? Hur arbetar arbetslaget med barn med neuropsykiatriska funktionshinder? Hur arbetar arbetslaget med föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionshinder? Finns hinder i arbetet med barn med neuropsykiatriska funktionshinder och vilka är i så fall dessa? Metodisk ansats har varit kvalitativ och data har hämtats genom kvalitativa intervjuer med fem pedagoger vid tre olika förskolor i olika kommuner. LÄS MER

 5. 20. ADHD - en diagnos som kan befria : En studie om mammors upplevelse av att leva med barn med diagnosen ADHD.

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Fatima Diab; [2012]
  Nyckelord :funktionshinder; ADHD; Sverige;

  Sammanfattning : I Sverige är förekomsten av barn med ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) i skolåldern ca 5 %, diagnosen är sex gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Huvudsymtomen består av uppmärksamhetsstörningar, impulsivitet och överaktivitet. Denna studie handlar om hur mammor till barn med diagnosen upplever sin vardag. LÄS MER