Sökning: "föräldrar funktionshinder"

Visar resultat 21 - 25 av 74 uppsatser innehållade orden föräldrar funktionshinder.

 1. 21. "När vi väljer, så ska det vara för vår sons skull" : En kvalitativ studie om hur föräldrar till barn och ungdomar med funktionshinder gör sina val av insatser enligt LSS

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Julie Maroun; [2012]
  Nyckelord :Participation; choice; disability; LSS; user involvement and social work.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to study how parents of children with disabilities young people make their choice of support and service LSS. The study takes its lead from questions designed to determine which interventions parents use for their children. What parents think about today's choice and if satisfactory, or if they have other wishes. LÄS MER

 2. 22. “Bara för att för att man har funktionshinder så är man inte helt pucko”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Elin Lundström Ekelöf; Sandra Pedersen; [2011-06-27]
  Nyckelord :Intellektuell funktionsnedsättning; föräldraskap; bemötande; KASAM;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning upplever sitt föräldraskap, samt hur professionella uppfattar detta föräldraskap.Vi har använt oss av frågeställningarna; Hur beskriver och upplever föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning sitt föräldraskap? Hur upplever föräldrarna bemötandet från omgivningen? Hur uppfattar professionella föräldrarna och deras föräldraskap?Vi har använt oss av kvalitativ metod med bandade intervjuer. LÄS MER

 3. 23. Nöjda föräldrar med blandade upplevelser av stöd - En kvalitativ studie om hur föräldrar till funktionshindrade barn uppfattar det stöd som de fått från samhället och sitt nätverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Winter; [2011-05-25]
  Nyckelord :Förälder; funktionshinder; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar till barn med funktionshinder upplever det stöd som de fått av samhället och sitt nätverk. Frågeställningarna är:• Hur fick föräldrarna reda på vilket funktionshinder deras barn har? Och hur blev de bemötta och stöttade i den nya livssituationen?• Är föräldrarna nöjda med det stöd de har fått? • Vilken typ av socialt stöd har varit till störst stöd för föräldrarna?Metoden som används i denna studie är kvalitativ. LÄS MER

 4. 24. Tillväxt hos barn och ungdomar som behandlats med centralstimulatia : En journalgranskningsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kajsa Hedström; Ulrika Hillbom; [2011]
  Nyckelord :Attention Deficit Hyperactive Disorder; central nervous system stimulants; growth; children; adolescent; ADHD; centralstimulatia; barn; ungdomar; tillväxt;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om det fanns något samband mellan behandling med centralstimulantia ochavvikande tillväxt hos barn och ungdomar med ADHD, samt att undersöka om eventuellt avvikandetillväxt hade något samband med ålder vid insättande, kön eller olika funktionshinder.Metod: 68 barn med ADHD som behandlats med centralstimulantia i minst två år inkluderades. LÄS MER

 5. 25. Att arbeta med dyslexi : Erfarenheter från pedagoger i en mellansvensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Janaki Strömberg; [2011]
  Nyckelord :Dyslexi; lässvårigheter och dyslexi; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Denna studie hade för avsikt att undersöka hur pedagoger arbetar med dyslexi i en mellansvensk skola, och ta reda på varför vissa barns funktionshinder upptäcks tidigt och varför vissa elever faller mellan stolarna. Informationen samlades in via intervjuer med tre stycken informanter och läsning av litteratur med aktuell forskning kring problemområdet. LÄS MER