Sökning: "föräldrar funktionshinder"

Visar resultat 21 - 25 av 72 uppsatser innehållade orden föräldrar funktionshinder.

 1. 21. Nöjda föräldrar med blandade upplevelser av stöd - En kvalitativ studie om hur föräldrar till funktionshindrade barn uppfattar det stöd som de fått från samhället och sitt nätverk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Emelie Winter; [2011-05-25]
  Nyckelord :Förälder; funktionshinder; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka hur föräldrar till barn med funktionshinder upplever det stöd som de fått av samhället och sitt nätverk. Frågeställningarna är:• Hur fick föräldrarna reda på vilket funktionshinder deras barn har? Och hur blev de bemötta och stöttade i den nya livssituationen?• Är föräldrarna nöjda med det stöd de har fått? • Vilken typ av socialt stöd har varit till störst stöd för föräldrarna?Metoden som används i denna studie är kvalitativ. LÄS MER

 2. 22. Tillväxt hos barn och ungdomar som behandlats med centralstimulatia : En journalgranskningsstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Kajsa Hedström; Ulrika Hillbom; [2011]
  Nyckelord :Attention Deficit Hyperactive Disorder; central nervous system stimulants; growth; children; adolescent; ADHD; centralstimulatia; barn; ungdomar; tillväxt;

  Sammanfattning : Syfte: Att undersöka om det fanns något samband mellan behandling med centralstimulantia ochavvikande tillväxt hos barn och ungdomar med ADHD, samt att undersöka om eventuellt avvikandetillväxt hade något samband med ålder vid insättande, kön eller olika funktionshinder.Metod: 68 barn med ADHD som behandlats med centralstimulantia i minst två år inkluderades. LÄS MER

 3. 23. Att arbeta med dyslexi : Erfarenheter från pedagoger i en mellansvensk skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Janaki Strömberg; [2011]
  Nyckelord :Dyslexi; lässvårigheter och dyslexi; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Denna studie hade för avsikt att undersöka hur pedagoger arbetar med dyslexi i en mellansvensk skola, och ta reda på varför vissa barns funktionshinder upptäcks tidigt och varför vissa elever faller mellan stolarna. Informationen samlades in via intervjuer med tre stycken informanter och läsning av litteratur med aktuell forskning kring problemområdet. LÄS MER

 4. 24. Datorhälpmedel för funktionsnedsatta elevers inlärning : En systematisk litteraturstudie gällande IKT som hjälpmedel för specialpedagogik i och utanför skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Tom Wågström; Fredrik Sjömar; [2011]
  Nyckelord :Funktionshinder* Internetidentitet* IKT i skolan* pedagogkompetens* föräldrar till funktionshindrade elever*;

  Sammanfattning : Det här är en systematisk litteraturstudie. Vi har använt oss av sökmotorerna DIVA, ERIC, LIBHUB, LIBRIS, Google och SWEPUB. Majoriteten av vår litteratur är publicerad av Svenska forskare på Engelska. Litteraturstudien har som syfte att beröra IKT inom skolans värld för personer med både fysiska och psykiska funktionshinder. LÄS MER

 5. 25. Hälsa och funktion i kvalitetsregistret för uppföljning av cererbral pares - CPUP : En genomlysning utifrån den internationella klassifikationen av funktion, funktionshinder och hälsa för barn och ungdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sjukgymnastik

  Författare :Lena Ekström; [2011]
  Nyckelord :cerebral palsy; child; physical therapy; ICF-CY; participation;

  Sammanfattning : Abstract:Objective: This study aimed at describing the health concept in the Swedish follow up programme for cerebral palsy (CPUP), with main focus on how aspects of participation is expressed in the agenda of the programme. Design: Document analysis: The home-page of CPUP was searched for three types of written material; references to the nature and aim of the programme, protocols used for data collection and abstracts from articles and reports on the list of publications. LÄS MER