Sökning: "föräldrar funktionshinder"

Visar resultat 6 - 10 av 74 uppsatser innehållade orden föräldrar funktionshinder.

 1. 6. När skolan skapar problem för barnen: Om barn och ungdomar med högfungerande autism i grundskola och gymnasium

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för arbetsterapi

  Författare :Johanna Sundell; [2018]
  Nyckelord :Autismspektrumtillstånd; Asperger; skolmiljö; lärandemiljö; arbetsterapi; anpassad skolgång; delaktighet; inlärning; akademisk utveckling; tillgänglig undervisning; social kompetens; psykisk ohälsa; sensorisk känslighet; funktionshinder;

  Sammanfattning : Autism är en funktionsnedsättning som bland annat medför svårigheter med olika kognitiva funktioner. Vanligt är bristande förmåga att tolka sociala koder, ta in och sortera information från omgivningen samt att göra abstrakta slutledningar. LÄS MER

 2. 7. Anknytningsmönster hos föräldrar vars barn fått diagnosen AD/HD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Leena Nygren; [2017]
  Nyckelord :ADHD; Attachment; Stress; Children; Parents; ADHD; Anknytning; Stress; Barn; Föräldrar;

  Sammanfattning : Inledning: Diagnostisering och behandling av AD/HD sker primärt i enlighet med forskning som beskriver tillståndet som ett neuropsykiatriskt funktionshinder, vilket implicerar biologiska orsaker. Något som fortfarande är underrepresenterat inom forskningen är relationen mellan diagnosen AD/HD och anknytnings- och uppväxtförhållanden. LÄS MER

 3. 8. ”Love all serve all” : En kvalitativ studie av intellektuellt funktionshindrade elevers möjligheter att lära och delta i en skola för alla

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Fyhr; Johnny Behrnetz; [2016]
  Nyckelord :Intellektuella funktionshinder; en skola för alla; lärande; delaktighet; integration; inkludering; kategorisering; styrdokument; styrning; styrkedjor; särskilda anpassningar; möjligheter; hinder; specialpedagogik; kvalitativ metod; disciplin; sociokulturellt perspektiv; kategorisk perspektiv;

  Sammanfattning : Intellektuellt funktionshindrade elever har en lagstadgad rätt att växa upp utan diskriminering, att bli delaktiggjorda i sitt lärande och att bli omfattade. Men har skolan förutsättningar att lyckas med uppdraget?Studien undersökte hinder och möjligheter för intellektuellt funktionshindrade elevers lärande och delaktighet i den svenska grundskolan på såväl individ- som systemnivå. LÄS MER

 4. 9. Osäker kunskap : Socialsekreterares beskrivning av arbetet med föräldrar med intellektuellt funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Fredrika Hult Pettersson; [2016]
  Nyckelord :cooperation; evidence based knowledge; intellectual disability; parents; social workers; erfarenhetsbaserad kunskap; föräldrar; intellektuellt funktionshinder; samverkan; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare arbetar med barnavårdsärenden där en förälder har intellektuellt funktionshinder. Studien utgick från två frågeställningar; hur socialsekreterarna upplever mötet med dessa föräldrar och var de hämtar kunskapen inom detta område. LÄS MER

 5. 10. "...då kliver jag ur assistentrollen och blir MAMMA" : En kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av att arbeta som personlig assistent till sina barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Sjöåker; [2015]
  Nyckelord :Föräldraroll; Barn med funktionshinder; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Personlig assistans är en insats som syftar till att ge funktionshindrade människor möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. När personlig assistans ges till barn ska assistansen både möjliggöra barnets självbestämmande och frigörelse och ge föräldrarna möjlighet till avlösning. LÄS MER