Sökning: "föräldrar funktionshinder"

Visar resultat 6 - 10 av 72 uppsatser innehållade orden föräldrar funktionshinder.

 1. 6. ”Love all serve all” : En kvalitativ studie av intellektuellt funktionshindrade elevers möjligheter att lära och delta i en skola för alla

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Fyhr; Johnny Behrnetz; [2016]
  Nyckelord :Intellektuella funktionshinder; en skola för alla; lärande; delaktighet; integration; inkludering; kategorisering; styrdokument; styrning; styrkedjor; särskilda anpassningar; möjligheter; hinder; specialpedagogik; kvalitativ metod; disciplin; sociokulturellt perspektiv; kategorisk perspektiv;

  Sammanfattning : Intellektuellt funktionshindrade elever har en lagstadgad rätt att växa upp utan diskriminering, att bli delaktiggjorda i sitt lärande och att bli omfattade. Men har skolan förutsättningar att lyckas med uppdraget?Studien undersökte hinder och möjligheter för intellektuellt funktionshindrade elevers lärande och delaktighet i den svenska grundskolan på såväl individ- som systemnivå. LÄS MER

 2. 7. Osäker kunskap : Socialsekreterares beskrivning av arbetet med föräldrar med intellektuellt funktionshinder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Fredrika Hult Pettersson; [2016]
  Nyckelord :cooperation; evidence based knowledge; intellectual disability; parents; social workers; erfarenhetsbaserad kunskap; föräldrar; intellektuellt funktionshinder; samverkan; socialsekreterare;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur socialsekreterare arbetar med barnavårdsärenden där en förälder har intellektuellt funktionshinder. Studien utgick från två frågeställningar; hur socialsekreterarna upplever mötet med dessa föräldrar och var de hämtar kunskapen inom detta område. LÄS MER

 3. 8. "...då kliver jag ur assistentrollen och blir MAMMA" : En kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av att arbeta som personlig assistent till sina barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Sandra Sjöåker; [2015]
  Nyckelord :Föräldraroll; Barn med funktionshinder; Personlig assistans;

  Sammanfattning : Personlig assistans är en insats som syftar till att ge funktionshindrade människor möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt. När personlig assistans ges till barn ska assistansen både möjliggöra barnets självbestämmande och frigörelse och ge föräldrarna möjlighet till avlösning. LÄS MER

 4. 9. En studie om föräldrar till funktionshindrade barn med ursprung från Eritrea

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lidia Habtu Riesom; [2015]
  Nyckelord :Funktionshinder; etnicitet; dubbelutsatthet; LSS insatser;

  Sammanfattning : Sammanfattning                                                                           Min studie riktar sig mot föräldrar/familjer med ursprung från Eritrea som har funktionshindrade barn. Barnet är antingen född i Sverige eller i hemlandet Eritrea. LÄS MER

 5. 10. Låt inget passera - Agera! En textanalys av likabehandlingsplaner kring oreflekterade kränkningar i grundskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Pernille van Raalte; [2014-04-24]
  Nyckelord :värdegrund; normkritiskt perspektiv; kränkande behandling; likabehandling; delaktighet och lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Erfarenheter visar att vuxnas förhållningssätt till barn kan vara av (omedveten) kränkande karaktär och ha en negativ påverkan på elevers självkänsla och identitet och därmed påverka elevers lärande och känsla av delaktighet. Denna form av omedvetna verbala kränkningar benämns i denna studie för dold kränkning. LÄS MER