Sökning: "föräldrar inkludering"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade orden föräldrar inkludering.

 1. 1. Bollen är i rullning, men matchen är inte vunnen. En kvalitativ studie om jämställdhet inom fotbollen med fokus på kvinnliga tränare i barn- och ungdomslag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alicia Jakobsson; Freja Johansson; [2023-07-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna rapport är att samla in och analysera kvinnors upplevelser av att vara fotbollstränare i barn- och ungdomslag för att skapa förståelse för varför tränaruppdraget domineras av män. Genom att prata med kvinnor som är aktiva tränare idag samt observera kvinnliga tränare under fotbollsträningar har vi sökt få fördjupade insikter om vad kvinnors upplevelser och erfarenheter kan säga om utvecklingen mot jämställdhet bland fotbollstränare. LÄS MER

 2. 2. Idrottens vägar till inkludering i föreningsmiljö. : En undersökning om NPF-anpassningar inom idrottsrörelsen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Idrottsvetenskap

  Författare :Eduardo Portocarrero; Sandra Olsson; [2023]
  Nyckelord :ADHD; ADD; autism; fysisk aktivitet; stillasittande;

  Sammanfattning : Forskning visar att barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar,NPF, slutar att idrotta tidigare än barn och ungdomar utan NPF. Det finns också enproblematik där barn och ungdomar med NPF i högre grad är stillasittande. LÄS MER

 3. 3. Sociala medier och dess betydelse för ungdomars sömn : En systematisk litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Klara Elander; Laureta Sharef; [2023]
  Nyckelord :Adolescent; Sleep; Social media; School nurse; Ungdomar; Sociala Medier; Sömn; Skolsköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ungdomars hälsa påverkas av många faktorer, där sömnen är en viktig del. Konsekvenser av sömnbrist påverkar minnet och försvårar inlärning. Sociala medier upptar en stor del av ungdomars tid och många föräldrar oroar sig för ungdomars skärmtid. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars och rektorers uppfattningar kring flyktingelevers inkludering i den svenska skolan.

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Georgia Makri; [2023]
  Nyckelord :fenomenologi; flyktingelever; föräldrar; inkludering; mellanrumsteori; rektorer;

  Sammanfattning : Detta arbete är en fenomenologisk studie som fokuserar på inkludering av elever som har kommit till Sverige som flyktingar. Syftet med studien är att ta reda på föräldrars och rektorers uppfattningar kring flyktingelevers inkludering i den svenska skolan. LÄS MER

 5. 5. Att inkludera barn i behov av särskilt stöd i förskolans verksamhet : En intervjustudie om hur förskollärare arbetar för att barn i behov av särskilt stöd ska få utvecklas i en inkluderande lärmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Rawan Aldali; [2023]
  Nyckelord :Förskolan; förskollärare; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; sociokulturella perspektiv; proximala utvecklingszon; scaffolding; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar förskollärarens upplevelser och erfarenheter när det gäller inkluderingen av barn som är i behov av särskilt stöd. För att få fram ett resultat har jag gjort sex kvalitativa intervjuer med sex förskollärare. LÄS MER