Sökning: "föräldrar ske"

Visar resultat 1 - 5 av 131 uppsatser innehållade orden föräldrar ske.

 1. 1. En kontrollerad profession : En kvalitativ studie baserad på lärares upplevda syn på deras arbetssituation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jenny Speiner; Alexandra Tiflidou; [2018]
  Nyckelord :Byråkrati; Lärare; NPM; Klaner;

  Sammanfattning : Skolverket har under 2010-talet genomfört reformer som har medfört en omfattande administrationsbörda för lärare. Administrationsbördan grundar sig i kontrollmekanismer där övervakning och kvalitetsbedömning sker genom ökad dokumentation som ska genomföras av lärarprofessionen. LÄS MER

 2. 2. Föräldraengagemang på ponnytävling : ur hoppdomares perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Michaela Lunneborg; Johanna Sondell; [2018]
  Nyckelord :föräldraengagemang; föräldrapress;

  Sammanfattning : Equestrian is the second largest youth sport in Sweden, over half a million Swedes are involved in the sport. Children often start their show jumping career in pony classes at smaller shows. In Sweden children are allowed to compete pony until the year they turn 20. LÄS MER

 3. 3. Mamma är bäst! Även för pojkarna? : En kvalitativ studie av föreställningar om genus i bedömningen av barnets bästa i domar gällande vårdnad, boende och umgänge

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Caroline Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Vårdnad; boende; umgänge; barnets bästa; föräldraperspektiv; barnperspektiv; genusföreställningar; föräldraskap; domslut;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att identifiera och analysera de aspekter som beaktas i bedömningen av barnets bästa och på vilket sätt eventuella föreställningar om genus uttrycks i tingsrättsdomar gällande vårdnad, boende och umgänge. För att besvara syftet har 25 domar analyserats genom kvalitativ metod samt tolkats utifrån tidigare forskning och genusteori. LÄS MER

 4. 4. ”Undervisning är en medveten handling” - En kvalitativ studie om undervisning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nasim Malek Doost; Isabell Josefsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskollärare; föräldrar; inflytande; samverkan; undervisning; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Förskolan är sedan 2010 en egen skolform och lyder under skollagen vilket betyder att undervisning ska bedrivas. Trots detta förekommer inte begreppet undervisning i förskolans läroplan. Skolinspektionen visar att undervisning i förskolan bedrivs men benämns inte i termer som undervisning. LÄS MER

 5. 5. Vaccination av barn : Informationens betydelse för föräldrarnas beslut att avstå eller inte från barnvaccinationsprogrammet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Alma Hugosson; Simon Österberg; [2018]
  Nyckelord :Vaccination programme; Parents decision; Health belief model; Information; Family Centered Nursing; Vaccinationsprogram; Föräldrars beslut; Information; Health Belief Model; Familjecentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund Vaccinets funktion i att begränsa och eliminera virusbaserade sjukdomar är vetenskapligt bevisat och dess inverkan på samhället sedan införseln av ett nationellt barnvaccinationsprogram har varit otvivelaktig. I och med vaccinationsprogrammets framgång har rädslan och förståelsen för hur farliga barnsjukdomarna var minskat. LÄS MER