Sökning: "föräldrars engagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden föräldrars engagemang.

 1. 1. Föräldrars upplevelse av familjecentrerad omvårdnad vid cancer hos barn

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Saga Kjellin; Klara Strömbeck; [2023]
  Nyckelord :childhood cancer; experiences; family-centered care; parents; barncancer; erfarenheter; familjecentrerad omvårdnad; föräldrar;

  Sammanfattning : Introduktion: När ett barn diagnostiseras med cancer, oavsett ålder, ökar barnets behov av föräldrarnas stöd och trygghet. Därför är föräldrarnas delaktighet i vården betydelsefull och något som bör uppmuntras och stödjas av samtlig vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Perceived Parental Engagement and Coach Support by Adolescents Within Organized Sportsand the Association with Positive Psychological and Behavioral Outcomes

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Sandra Altebo Nyathi; Anna Finnborg; [2023]
  Nyckelord :organized sports; adolescents; parenting; coach; psychological and behavioral outcomes; organiserade sportaktiviteter; tonåringar; föräldraskap; tränare; psykologiska och beteendemässiga faktorer;

  Sammanfattning : The aim of this study was to better understand how the supportive role from coaches and engagement from parents is associated the behavioral and psychological outcomes for adolescents participating in organized sports. Behavioral adjustments were defined as youth delinquency and psychological outcomes as depressive symptoms and subjective well-being. LÄS MER

 3. 3. Skolsköterskors erfarenheter av hälsofrämjande arbete för elever med övervikt och obesitas : En kvalitativ litteraturöversikt med systematiskt ansats

  Magister-uppsats, Marie Cederschiöld högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Eva Söderlind; Johanna Hartikainen; [2023]
  Nyckelord :School nurses; Overweight; Obesity; Health promotion work; School students; Experiences; Challenges; Strategies; The student s environment; Skolsköterskor; Övervikt; Obesitas; Hälsofrämjande arbete; Elever; Erfarenheter; Utmaningar; Strategier; Elevens omvärld;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och obesitas ökar bland barn och ungdomar och orsakar allvarliga sjukdomstillstånd. Det påverkar även elevens förmåga att prestera akademiskt. Skolsköterskan med sin specialistkunskap inom folkhälsovård har ett viktigt uppdrag att arbeta hälsofrämjande med elever med övervikt och obesitas. LÄS MER

 4. 4. A Bridge Between Home and School : A qualitative study about promoting parental school involvement of immigrant parents, for enhancing children’s academic success

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för beteende-, social- och rättsvetenskap

  Författare :Hasnaa Amouri; [2023]
  Nyckelord :parental involvement in children’s schooling; school-family partnership; parental motivation; cultural understanding; strength based social work; relational social work; social work with immigrant parents.; föräldraengagemang i barns skolgång; partnerskap mellan skola och familj; föräldramotivation; kulturell förståelse; styrkebaserat socialt arbete; relationell socialt arbete; socialt arbete med invandrarföräldrar.;

  Sammanfattning : The overall purpose of this thesis was to explore the program “Bredsands Brobyggare,” which aims to increase immigrant parents’ involvement and participation in their children’s schooling. This was achieved by studying how the “bridge builders” experience relationship building with the parents and what strategies they use while working with the target group, as well as how these strategies are considered to affect the parents’ involvement in school. LÄS MER

 5. 5. Faktorer som kan bidra till psykosociala problem hos barn i grundskoleålder : Ur skolkuratorers och skolsköterskors perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Linda Ehrling; Sofia Vähäjylkkä; [2023]
  Nyckelord :psychosocial problems; school-aged children; factors; experiences; Psykosociala problem; faktorer; grundskoleålder; upplevelser;

  Sammanfattning : Forskning visar att Sveriges unga rapporterar lägst psykiskt välbefinnande av alla EU-länder. Trots att den psykiska ohälsan orsakar höga samhällskostnader och lidande både för de drabbade och dess anhöriga, finns det inget entydigt svar på varför unga svenskar och barn mår så dåligt. LÄS MER