Sökning: "föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor.

 1. 1. Vardagskommunikation med vårdnadshavare i den mångkulturella förskolan : En studie ur ett förskollärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Kristensson; Malin Mattsson; [2019]
  Nyckelord :Föräldrasamverkan; kommunikation; kultur; mångfald; normer;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka förskollärares upplevelser av vardagskommunikationen medvårdnadshavare med olika språkliga och kulturella bakgrunder samt synliggöra vilka utmaningaroch möjligheter det medför. Syftet inbegriper även vilka verktyg och metoder som kan underlättaden vardagliga kommunikationen i den mångkulturella förskolan. LÄS MER

 2. 2. Att göra “dem” till “vi” : Förskollärares resonemang om interkulturell pedagogik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Karlsson; Jonna Sunnerberg; [2018]
  Nyckelord :Interkulturell; förskola; mångkultur; förskollärare; sociala representationer;

  Sammanfattning : InledningForskning kring den interkulturella pedagogiken redogör för möten mellan individer ochgrupper. Det är en hög grad ett förhållningssätt med didaktiska val och medvetenhet kringbarn kulturella bakgrunder. LÄS MER

 3. 3. "Det är ju ändå deras barn som vi har gemensamt” : En kvalitativ studie om förskollärares erfarenheter av språklig och kulturell mångfald och dess påverkan på föräldrasamverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Engström; Madeleine Sandberg; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att vidga kunskapen om förskollärares erfarenheter av hur språklig och kulturell mångfald bland vårdnadshavare påverkar föräldrasamverkan i mångkulturella förskolor. Den valda metoden för studien är semistrukturerade intervjuer med åtta förskollärare i mångkulturella förskolor. LÄS MER

 4. 4. Interkulturellt förhållningssätt i förskolan : Om att arbeta för inkludering och lika möjligheter för alla barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Marie Nyström; Linnea Jönsson; [2017]
  Nyckelord :Interkulturellt förhållningssätt; mångkultur; olikhet; acceptans;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka hur interkulturellt förhållningssätt tillämpas i förskolan för att ge lika möjligheter till utveckling och lärande för alla barn oavsett bakgrund. Som metod användes kvalitativa intervjuer som genomfördes med pedagoger i två mångkulturella förskolor. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers erfarenheter av föräldrasamverkan. En empirisk studie av förskolor i mångkulturella stadsdelar

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anna Ärlebo; Marina Havdelin; [2007]
  Nyckelord :förskola; föräldrar; kultur; pedagoger; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur pedagoger inom förskolan ser på samverkan med föräldrar. Det står iläroplanen, Lpfö98, att förskolan ska arbeta i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet. Det står dockinte vad ett nära samarbete betyder och inte heller hur det ska uppnås. LÄS MER