Sökning: "föräldrasamverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade ordet föräldrasamverkan.

 1. 1. Från skolperspektiv till livsperspektiv - hur personalen uppfattar att fortbildning om medicinska diagnoser kan bidra till utveckling av den pedagogiska verksamheten

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ann Catrin Röjvik; [2023-03-28]
  Nyckelord :fortbildning; specialpedagogik; diagnos; syndrom; skolsituation; komplicerad inlärning; föräldrasamverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ågrenska bedriver familjevistelser för barn som har ovanliga funktionshinder och deras familjer. Sedan hösten 1997 får familjer som kommer till Ågrenska på en vistelse bjuda med sig sk kringpersonal, dvs personal som arbetar med barnen på hemorten. Personalen får tillsammans med föräldrarna information om diagnosen ur bla. LÄS MER

 2. 2. Barns modersmål i förskolan : En studie om hur olika ramfaktorer påverkar förskollärares realiseringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Sjöstedt; Julia Mansfield; [2023]
  Nyckelord :Didaktik; förskola; modersmål; barns modersmål; realiseringsarbete; förskollärare; ramfaktorer; läroplansteori; utbildning; undervisning; flerspråkighet; läroplanen; läroplansmål; föräldrasamverkan; språk;

  Sammanfattning : I denna kvalitativa intervjustudie synliggörs förskollärarnas arbete kring läroplansmålen om modersmål i förskolan. Syftet med studien är att genom intervjuer med förskollärare utveckla kunskap om hur de transformerar och realiserar läroplanens mål kring barns modersmål och flerspråkighet i förskolan, hur förskollärarna upplever att det är att realisera de här läroplansmålen samt hur samverkan med hemmet kan vara ett stöd. LÄS MER

 3. 3. Skolor i utsatta områden : En intervjustudie om framgångsfaktorer och utmaningar med lärare och rektorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Centrum för akademiskt lärarskap (CAKL)

  Författare :Hussein Yousef; Walid Iskandarani; [2022]
  Nyckelord :föräldrasamverkan; hinder; lärandeteori; socioekonomiska områden; språkinriktad undervisning; utmaningar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka vilka utmaningar elever i utsatta socioekonomiska områden möter i skolan samt hur lärarna och ledning arbetar för att motverka dessa. För att tydliggöra empirin delade vi in det i fyra teman, dessa är utmaningar. föräldrasamarbete arbete med eleverna mot måluppfyllelse och kompetens. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan hem och förskola : En kvalitativ studie om hur förskollärare upplever samverkan på relationsnivå med vårdnadshavare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Linnéa Green; Viktoria Green; [2022]
  Nyckelord :Collaboration; Preschool Teacher; Guardian; Relationships; Samverkan; Förskollärare; Vårdnadshavare; Relationer;

  Sammanfattning : Förskolan är en arena för möten mellan olika människor, speciellt med olika vårdnadshavare. Förskollärare och vårdnadshavare har barnen som gemensam nämnare och strävar efter att det ska gå bra för dem. LÄS MER

 5. 5. Övergången likt en bro från förskola till förskoleklass : En studie utifrån yrkesverksammas erfarenheter med fokusgruppsamtal som metod

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elisabeth Giertz; Hanna Collin Andersson; [2022]
  Nyckelord :förskola; förskoleklass; förutsättningar och hinder; systemteori; övergång;

  Sammanfattning : Den kvalitativa studien utgår från yrkesverksammas erfarenheter av övergången mellan förskola och förskoleklass med syftet att öka förståelse för upplevelsen av övergången. Det empiriska materialet inhämtades genom fokusgruppsamtal där verksamma med erfarenhet av övergångsprocessen från de båda skolformerna deltog. LÄS MER