Sökning: "föräldrautbildning"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet föräldrautbildning.

 1. 1. "Det är hennes show, inte min." : Nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Emma Axelmalm; Sanna Dahlström; [2019]
  Nyckelord :Fathers; experiences; childbirth.; Fäder; upplevelser; barnafödande.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förr i tiden var barnafödande enbart kvinnans område, men idag ses det som en självklarhet att även inkludera fäderna i förlossningsrummet. Det är barnmorskans uppgift att ta hand om barnafadern, likväl som den födande kvinnan. Syfte: Att beskriva nyblivna fäders upplevelser i samband med barnafödande. LÄS MER

 2. 2. Förlossningsrädsla – Beskrivning av förlossningsrädda gravida kvinnors upplevelser och rädslor : En kvalitativ metasyntes

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Helena Beck Hansson; Mathilda Ljungquist; [2019]
  Nyckelord :Fear of childbirth; experiences; pregnant women; Förlossningsrädsla; upplevelser; gravida kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsrädsla klassificeras som lätt rädsla eller oro, måttlig rädsla samt svår eller intensiv förlossningsrädsla. Prevalensen av svår förlossningsrädsla hos gravida kvinnor uppskattas till 14 procent ur ett globalt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Tidig intervention för barn med kommunikationssvårigheter : En jämförande studie mellan KOMiTID och rådgivande telefonsamtal gällande gemensam uppmärksamhet

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Linn Seabrook Alex; Anna Theorell; [2019]
  Nyckelord :joint attention; communication delay; early intervention; ComeAlong Toddler parental course; ComeAlong Toddler; autism spectrum disorder; autism; communication; joint attention; gemensam uppmärksamhet; kommunikationssvårigheter; tidig insats; KOMiTID-föräldrautbildning; KOMiTID; autismspektrumtillstånd; autism; kommunikation;

  Sammanfattning : Communication is vital for humans, and a delay in a child’s communication is not only negative for the individual, but for everyone surrounding them. In Swedish healthcare, communication delays are not always identified during the first important years of a child’s life and that needs to change. LÄS MER

 4. 4. Är föräldraskap en kunskap? : En intervjustudie om lärandesituationen iföräldraskapsstödjande insatser i form av föräldrautbildning

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Karin Harborg; [2019]
  Nyckelord :föräldraskap; föräldraskapsstöd; nyanlända föräldrar; pedagogisk praktik;

  Sammanfattning : Föräldraskap är något som berör människor i alla delar av samhället och i Sverige erbjuds föräldrarstatliga föräldraskapsstödsinsatser bland annat i form av föräldrautbildning under graviditetenoch småbarnsåren. Syftet med min studie var att undersöka vad ansvariga för planering ochgenomförande av föräldraskapsstöd i form av föräldrautbildning uppfattar som relevant att läraut genom föräldraskapsstödsinsatser i form av föräldrautbildning och hur detta genomförs. LÄS MER

 5. 5. Vi ville vara rustade inför förlossningen - En kvalitativ studie om föräldrautbildning som förberedelse inför förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Bokne; Alice Wåhlberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; föräldrautbildning; trygghet; stöd; empowerment; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: A majority of first-time expectant parents participate in parenthood education classes led by midwives. The aim of the parenthood education classes is to support first-time expectant parents and provide them with strategies to be able to cope with pregnancy, delivery and parenthood. LÄS MER