Sökning: "förändrad arbetssituation"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden förändrad arbetssituation.

 1. 1. Hybridarbete, det nya arbetssättet efter Covid-19 : Samspelet mellan situationsanpassat ledarskap, arbetsutförande och psykosocial arbetsmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Emilia Engström; Jessica Melin; [2022]
  Nyckelord :Situation-adapted leadership; situation-adapted leadership styles; hybrid workplace; hybrid work; work performance; psychosocial work environment; social support; Situationsanpassat ledarskap; situationsanpassade ledarskapsstilar; hybridarbetsplats; hybridarbete; arbetsutförande; psykosocial arbetsmiljö; socialt stöd;

  Sammanfattning : Titel: Hybridarbete, det nya arbetssättet efter Covid-19. - Samspelet mellan situationsanpassat ledarskap, arbetsutförande och psykosocial arbetsmiljö. Problembakgrund: Covid-19 har inneburit en förändrad arbetssituation inom tjänstesektorn, vilket lett till att hybridarbete implementerats. LÄS MER

 2. 2. Påtvingat distansarbete under Covid-19 : En förändrad arbetssituation inom ett svenskt läkemedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Dijana Ilic; Cecilia Boman; [2022]
  Nyckelord :Covid-19;

  Sammanfattning : Studiens intention är att bidra med kunskap till forskningsfältet för ledarskap och organisation genom att undersöka hur en global pandemi och dess påtvingade omständigheter har påverkat organisationens arbetssituation. Syftet blir således att se huruvida distansarbete har påverkat de anställda, med utgångspunkt i deras upplevelser. LÄS MER

 3. 3. Vård av patienter med Covid-19 - Sjuksköterskors upplevelser : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sandra Göransson; Antonia Elving; [2021]
  Nyckelord :Ease suffering; Covid-19; Health impacts; Nurses; Working environment; Lindra lidande; Covid-19; Hälsopåverkan; Sjuksköterskor; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på både samhälle och hälsovård specifikt. Vid utbrottet av pandemin var kunskapen om sjukdomen och hur den skulle behandlas otillräcklig, både nationellt och internationellt. LÄS MER

 4. 4. Röntgensjuksköterskors upplevelser av sin roll i covid-vården : - En intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan; Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sebastian Alfelt; Linnea Bodare; [2021]
  Nyckelord :Covid-19; Radiology; Routines; Communication; Workload; Covid-19; Röntgen; Rutiner; Kommunikation; Arbetsbelastning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Covid-19 bröt ut som en pandemi i början av år 2020. Detta har gjort att hälso och sjukvårdspersonal inom äldreomsorgen, akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar och infektionsavdelningar med inriktning mot vård av covid-patienter tvingats arbeta under hög arbetsbelastning, vilket har belysts av olika medier. LÄS MER

 5. 5. Covid-19 pandemins påverkan på distriktssköterskans arbetssituation : Med fokus på det hälsofrämjande arbetet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sara Bredin; Xhulieta Daka; [2020]
  Nyckelord :Covid-19; Distriktssköterska; hälsofrämjande arbete; primärvård; samarbete; kvalitativa intervjuer; förändrad arbetssituation;

  Sammanfattning : I distriktssköterskans yrkesroll ingår det att arbeta hälsofrämjande och behovet av detta uppfattas aldrig varit större. För att kunna bedriva detta arbete krävs tid och utrymme. Den pågående Covid-19 pandemin har medfört att vården har omorganiserats utefter det vårdbehov som skapats. LÄS MER