Sökning: "förändrings pedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden förändrings pedagogik.

 1. 1. Elevröster om undervisning för välbefinnandeen : en studie om elevers beskrivningar av en undervisning som främjar välbefinnande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Malin Jisander; Anneli Anbelin; [2021]
  Nyckelord :well-being; learning; student voices; student views; classroom learning; health promotion; positive school; pedagogy; student influence; student participation; mental health; Välbefinnande; elevröster; hälsofrämjande undervisning; delaktighet; inflytande; didaktik; pedagogisk psykologi; pedagogik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att bidra med kunskap om elevers uppfattningar om vilka faktorer i undervisningen som främjar deras välbefinnande. Genom att låta elever beskriva den undervisning som de anser främjar deras välbefinnande finns en förhoppning om att bidra med värdefull kunskap som kan tillföra förståelse för hur undervisningen skulle kunna utvecklas för att främja elevers välbefinnande. LÄS MER

 2. 2. Eftervård är nyckeln till en bevarad nykterhet/drogfrihet : Professionellas syn på eftervård som en del av missbruksbehandling

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Miriam Karlsson; My Sackenreuther; [2021]
  Nyckelord :Alkohol; narkotika; beroende; återfall;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka vad professionella inom missbruksvårdens olika verksamheter hade för erfarenheter av eftervård, vilka faktorer som var viktiga för att en person skulle kunna upprätthålla nykterhet/drogfrihet och hur samarbetet med relevanta aktörer såg ut. Den metodologiska utgångspunkten i denna uppsats var en kvalitativ ansats med hermeneutisk inriktning och empirin samlades in genom sju semistrukturerade intervjuer med nio relevanta professionella. LÄS MER

 3. 3. Designprinciper för digitala DevOps-bedömningsmodeller

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Tobias Sandberg; Tobias Svensson; [2018]
  Nyckelord :DevOps; Action Design Research; Design artifact; Process assessment; Assessment model; DevOps; Action Design Research; Designartefakt; Processutvärdering; Bedömningsmodell;

  Sammanfattning : Det finns idag ett stort behov för IT-verksamheter att arbeta med ständiga förbättringar för att hålla sig konkurrenskraftiga på marknaden. En viktig del i arbetet med ständiga förbättringar är att bedöma och utvärdera den befintliga situationen i syfte att skapa bra åtgärder. LÄS MER

 4. 4. Strategisk kommunikation mellan chefer och medarbetare : En kvalitativ studie om införande av självledarskap på Arbetsförmedlingen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Harun Bezdrob; Jasmin Vizlin; [2016]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; internkommunikation; ledarskap; självledarskap; organisationsförändring; Arbetsförmedlingen; organisationskultur.;

  Sammanfattning : I en allt mer komplicerat och föränderligt samhälle är kommunikation en viktig faktor för organisationers utveckling och syfte för att nå sina verksamhetsmål. Detta innebär ledning, planering och genomförande av kommunikationsstrategier med fokus på medarbetare som viktiga och inflytelserika individer. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk handledning. En intervjustudie om handledningens betydelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Margaretha Joos; [2011-04-08]
  Nyckelord :handledning; kvalitativ ansats; hermeneutik;

  Sammanfattning : Specialpedagogisk handledning har enligt många forskare blivit ett svar på de förändringar som skett inom förskolan. Exempel på dessa förändringar är; förskolans övergång från Social-styrelsen till Skolverket, utbyggnaden av förskolan, tillkomsten av förskoleklass och inte minst de betydligt större barngrupper som idag blivit mer regel än undantag. LÄS MER