Sökning: "förändringsagent"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet förändringsagent.

 1. 1. "Det gäller att hänga med" : En kvalitativ studie om hur digitaliseringen har påverkat HR-avdelningars arbete och roll

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Frida Ekelund; Jannie Lahti; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; digital HR; HR-avdelningar; förändring; digitala verktyg; HRs roll;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vad har digitaliseringen inneburit för HR-avdelningar inom den offentliga sektorn? Syfte: Uppsatsens syfte är att identifiera hur digitaliseringen har påverkat HR-avdelningars arbete och roll, för att skapa en förståelse för vilka följder digitaliseringen har lett till för HR-avdelningarna. Metod: En induktiv ansats och kvalitativ datainsamling där det empiriska materialet samlades in med hjälp av kvalitativa intervjuer på informanternas arbetsplatser. LÄS MER

 2. 2. Förändring- en del av vardagen - en undersökning om uppfattningar hos olika aktörer i förskolan angående förändringsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Ekdahl; Elisabet Nilsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förändringsarbete; förändringsagent; process; utveckling;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag: Genom detta arbete vill vi skapa en ökad medvetenhet kring vilka kompetenser och kunskaper olika aktörer i förskolan har om förändringsarbete. Detta i sin tur skulle kunna bidra till bättre ingångar i utvecklingsprocesser på olika nivåer. LÄS MER

 3. 3. LYCKA TILL MED DET HÄR, KÖR HÅRT! : En studie av enhetschefers upplevelser av Umeå kommuns organisationsförändring ”Heltid – En del av helheten”, med ett riktat fokus på kommunikation och förändringsberedskap

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aislinn Luhr; David Näsholm; [2018]
  Nyckelord :Organisationsförändring; förändringskommunikation; förändringsberedskap; förändringsagenter; implementeringsstrategi; förändringsprocesser; förändringsmodeller;

  Sammanfattning : Problemområdet som denna studie behandlat är behovet av organisationsförändringar inom kommunala organisationer och hur dessa kan genomföras på ett lyckat sätt. Syftet med studien har varit att utifrån enhetschefers berättelser beskriva och analysera betydelsen av dialog och kommunikation i planerandet och implementerandet av organisationsförändringen “Heltid - En del av helheten”. LÄS MER

 4. 4. SPECIALPEDAGOGEN, DET FLEXIBLA YRKET - EN NARRATIV ANALYS AV SPECIALPEDAGOGENS UPPDRAG

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Silow; Sandra Diogo; [2018]
  Nyckelord :förändringsagent; förväntningar; handledning; samverkan med andra yrkesgrupper; specialpedagogisk kompetens och uppdrag;

  Sammanfattning : Sandra Diogo och Anna Silow (2017). Specialpedagogen, det flexibla yrket – en narrativ analys av specialpedagogens uppdrag/ Special needs educator, the flexible profession – a narrative analysis of the special educator’s mission. Specialpedagogprogrammet, Skolut-veckling och ledarskap, Fakulteten för lärande, Malmö högskola, 90hp. LÄS MER

 5. 5. Framgångsfaktorer för implementeringsarbetet med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Viktoria Persson; Maria Lindberg; [2017]
  Nyckelord :Elevhälsa; extra anpassningar; framgångsfaktorer; förändringsagent; implementering; inkludering; specialpedagog;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien är att belysa hur ett framgångsrikt arbete med implementering av extra anpassningar kan se ut. Mer preciserat belysa vad rektorns och specialpedagogens roll i implementeringsarbetet med extra anpassningar är samt vilka framgångsfaktorerna är i ett lyckat implementeringsarbete. LÄS MER