Sökning: "förändringsarbete inom sjukvården"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden förändringsarbete inom sjukvården.

 1. 1. Kollegial handledning på 1177 Vårdguiden : Om att ha dubbla roller i en medarbetardriven organisationsutveckling

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Amanda Koss; Sophie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Dubbla roller; arbetsliv; kvalitetssäkring; medarbetardrivet förändringsarbete; handledning; social identitet;

  Sammanfattning : Att förändra en organisation genom medarbetardrivet förändringsarbete är idag vanligt förekommande. Kvalitetssäkring genom kollegial handledning i hälso- och sjukvården är ett förändringsarbete som innebär att medarbetare får ett ansvar att utveckla och säkra sitt eget och kollegors arbete. LÄS MER

 2. 2. Man behöver inte vara proffs : En studie av viktiga framgångsfaktorer i förbättringsarbete inom svensk sjukvård

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Dorota Försth; [2020]
  Nyckelord :Lewin; improvement work; working methods; healthcare; Lewin; förbättringsarbete; arbetssätt; sjukvård;

  Sammanfattning : Intresset för förbättringsarbete ökar med kundernas hårdare krav på kvalitet och efterfrågan av individanpassade tjänster. Dock finns det också en allmän uppfattning om att 70 procent av förbättringsarbetena misslyckas vilket kan tyda på att ett förbättringsarbete är krävande och svåruppnåeligt. LÄS MER

 3. 3. Primärvården under förändring : Upplevelsen av ett digitaliserat arbetssätt

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Camilla Abrahamsson; Emma Fastén; [2020]
  Nyckelord :p rimary care; digitalisation; change management; the cornerstone model; quality; internal customer; participation; p rimary care; digitalisation; change management; the cornerstone model; quality; internal customer; participation; p rimärvård; digitalisering; förändringsarbete; hörnstensmodellen; kvalité; intern kund; delaktighet.;

  Sammanfattning : Digital teknik erbjuder nya sätt för hälso- och sjukvården att träffa och behandla patienter.Tekniken kan medföra att vården blir mer effektiv och möjliggöra att fler patienter får vård. LÄS MER

 4. 4. Implementing Digital Business Strategies : A study of the impact and application in the Medical Technology Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell Marknadsföring och Entreprenörskap

  Författare :Christofer Tärnell; [2018]
  Nyckelord :Digital Business Strategy; Business Model; Change Management; Medical Technology; Leadership; Competence; Innovation; Digital Disruption.; Digital affärsstrategi; affärsmodell; förändringsarbete; medicinteknik; ledarskap; kompetens; innovation; digital disruption.;

  Sammanfattning : Digital innovation is a key to solve problems of future healthcare. Medical Technology (MedTech) firms will have to employ successful digital business strategies (DBSs) to become innovative and increase the efficiency to solve the problems in healthcare. This thesis aims to outline important aspects when employing a DBS in a MedTech firm. LÄS MER

 5. 5. Value Creation in Healthcare through Secondary Activities : A Case study investigating food processes

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Andrea Grimmeiss; KATHERINE WANG; [2018]
  Nyckelord :Value creation; Lean; Change management; Healthcare; Process improvement; Implementation; Case study research; Operations management; Lean healthcare; Värdeskapande; Lean; Förändringsarbete; Sjukvård; Processförbättring; Implementering; Fallstudieforskning; Verksamhetsstyrning; Lean sjukvård;

  Sammanfattning : The world is facing the challenge of an increasingly growing and aging population which leads to increasing requirements on the healthcare system. This has led to higher financial pressure on operational managers to do more with less resources. LÄS MER