Sökning: "förändringsprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 502 uppsatser innehållade ordet förändringsprocess.

 1. 1. HRs roll i organisationsförändringar : En kvalitativ studie om HRs roll vid organisationsförändringar till aktivitetsbaserade kontor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Sara Nyberg; Hanna Gadzo; [2022]
  Nyckelord :HR; activity-based offices; organizational change; evolutionary; transformative; change leaders; HR; aktivitetsbaserade kontor; organisationsförändring; evolutionär; transformativ; förändringsledare;

  Sammanfattning : BAKGRUND En övergång till ett aktivitetsbaserat kontorslandskap från cellkontor har blivit en populär kontorsutformning hos svenska kommuner. Det aktivitetsbaserade kontoret kan anses vara en funktionell lösning för kunskapsintensiva organisationer och ombyggnationen kan förklaras som en organisationsförändring. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelse av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Niloufar Dadvand; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS UPPLEVELSER AV ATT MOTIVERA PATIENTER MED DIABETES TYP 2 TILL LIVSSTILSFÖRÄNDRINGAR EN LITTERATURSTUDIE   NILOUFAR DADVAND     Dadvand N. Sjuksköterskors upplevelser av att motivera patienter med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar. Examensarbete i omvårdnad, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 3. 3. Konsten att skilja mellan förövaren och dennas handlningar : En kvalitativ forskningsstudie om yrkesverksammas arbete med förövare

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Moa Kolbert; Magdalena Koraish; Anna Ottander; [2022]
  Nyckelord :Violence in close relationships; men s violence against women; treatment work; gender; power; masculinity; male norm; male ideal; stigmatization; Sweden.; Våld i nära relation; mäns våld mot kvinnor; behandlingsarbete; genus; makt; maskulinitet; mansnorm; mansideal; stigmatisering; Sverige.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka de yrkesverksammas perspektiv på det behandlingsarbete de utför med män som utövat våld i nära relation. Genom studien undersöktes även vilka incitament som yrkesverksamma ansåg vara verksamma respektive mindre verksamma för förövarnas hjälpsökande. LÄS MER

 4. 4. Hästen i lärande och utveckling : En intervjustudie om hur hästunderstödda insatser kan bidra till individens förändringsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Viktoria Niebl; [2022]
  Nyckelord :Equine assisted therapy; hästunderstödda insatser; HUI; KASAM; socialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur professionella upplever att hästunderstödda insatser (HUI) bidrar till utveckling hos individer. Den metodologiska utgångspunkten för undersökningen är en kvalitativ ansats med hermeneutiskt perspektiv, datainsamlingen utgick från semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Datacentrerat Värdeskapande : En kvalitativ studie om utmaningar vid tillämpning av nya arbetsmetoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Josef Al-Mansour; Emil K.K. Häggbom; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; datacentrerat värdeskapande; Dataanalys; förändringsprocess;

  Sammanfattning : The use of data analysis and Big Data has become increasingly important and is even a necessity for the competitiveness of modern organizations. The explanation for this trend is that the digitalization of society puts an enormous pressure on organizations to also evolve digitally. LÄS MER