Sökning: "för och emot ifrs"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden för och emot ifrs.

 1. 1. Harmonisering av redovisningen för SME : Är regelverken princip eller regelbaserade?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jenny Thai Thelin; Ebba Florin Vadman; [2016]
  Nyckelord :Principle-based; rule-based; harmonization; IFRS for SME; FRS 102; FRF for SMEs; SME; comparability; Principbaserad; regelbaserad; harmonisering; IFRS for SME; FRS 102; FRF for SME; SME; jämförbarhet;

  Sammanfattning : En önskan om en enad internationell uppsättning av redovisningsstandarder har uppkommit på senare tid på grund av globaliseringen. FASB har i ett försök att närma sig IASB regelverk implementerat mer principer i US GAAP medan IASB har implementerat fler regler i IFRS. LÄS MER

 2. 2. Förvärv av goodwill : En studie av svenska noterade företags rörelseförvärv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Andreas Larsson; [2015]
  Nyckelord :Goodwill; Business Acquisitions; IFRS 3; IAS 36; Positive Accounting Theory; Large Cap; Mid Cap; Goodwill; Rörelseförvärv; IFRS 3; IAS 36; Positiv redovisningsteori; Large Cap; Mid Cap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan IFRS infördes år 2005 har goodwill fått en allt mer betydande roll i svenska börsnoterade företag. Idag utgör goodwill majoriteten av köpeskillingen vid rörelseförvärv, vilket går emot grundtanken hos de nuvarande redovisningsstandarderna. LÄS MER

 3. 3. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Melin; Frida Stenberg; [2015]
  Nyckelord :Revenue recognition; IFRS 15; IASB; conceptual framework; actors on the capital market; disclosure overload; Intäktsredovisning; IFRS 15; IASB; föreställningsram; aktörer på kapitalmarknaden; disclosure overload;

  Sammanfattning : Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. LÄS MER

 4. 4. K3 eller IFRS för onoterade företag som har utländska dotterbolag : Skillnader mellan regelverken och dess innebörd

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Petra Lichtenberg; [2014]
  Nyckelord :IFRS; K3; unlisted; foreign subsidiaries; differences; IFRS; K3; onoterade; utländska dotterbolag; skillnader;

  Sammanfattning : I denna studie har jämförelser gjorts mellan redovisningsregelverket K3 och IFRS för att finna skillnader i regelverken. Syftet med studien var att belysa de skillnader som har störst betydelse vid upprättande av koncernredovisning för onoterade företag som har utländska dotterbolag och ett exempelföretag som befinner sig i denna situation användes. LÄS MER

 5. 5. Fördelning av köpeskillingen vid rörelseförvärv i USA : En komparativ studie mellan USA och Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Jennifer Johansson; Adriana Paragina; [2014]
  Nyckelord :Rörelseförvärv; immateriella tillgångar; goodwill; IFRS 3; Topic 805; ASC 805;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: En av de konvergerade redovisningsstandarder som finns i IFRS och US GAAP är standarden om rörelseförvärv av bolag. Enligt regelverket får inte goodwillposten innehålla identifierbara materiella eller immateriella tillgångar och den ska endast utgöra en minoritet i förvärvsanalysen. LÄS MER