Sökning: "för och nackdelar med pedagogisk dokumentation"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden för och nackdelar med pedagogisk dokumentation.

 1. 1. Dokumentation i förskolan : Ett komplext arbete för att främja barns lärande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Victoria Jakobsson; Frida Granberg; [2019]
  Nyckelord :Förskollärare; dokumentation; pedagogisk dokumentation; utveckling; lärande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med ökad förståelse om de utmaningar och eventuella dilemman som följer med pedagogisk dokumentation samt på vilket sätt som dokumentation i förskolan bidrar till ett utvecklande lärande. Frågeställningarna behandlade hur och varför dokumentation och pedagogisk dokumentation genomförs i förskolan, men också vilka fördelar, nackdelar och dilemman som finns beträffande dessa verktyg. LÄS MER

 2. 2. ”Jag vill ha pedagogisk dokumentation, jag tycker det ger jättemycket” - En studie om pedagogers syn på pedagogisk dokumentation och barnens delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Erika Fodor; Emelie Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Delaktighet; Medkonstruktör; Pedagogisk dokumentation; Social konstruktion; Subjekt;

  Sammanfattning : Krav ställs på pedagogisk dokumentation i förskolan från många olika håll där barnens delaktighet betonas. Skolverket (2012) har gett ut stödmaterial kring hur förskolor kan arbeta med pedagogisk dokumentation och systematiskt kvalitetsarbete i enlighet med förskolans läroplan. LÄS MER

 3. 3. "Det är bara appen som behövs!" : En studie om förskollärares upplevelser av Förskoleappen som digitalt hjälpmedel vid dokumentation och pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Josefin Johannesson; Lina Martinsson; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; Förskoleappen; dokumentation; pedagogisk dokumentation;

  Sammanfattning : Uppsatsens övergripande syfte är att synliggöra hur förskollärare upplever arbetet med dokumentation och pedagogisk dokumentation i det digitala hjälpmedlet Förskoleappen. Frågeställningarna som besvaras i studien är: På vilket sätt beskriver och upplever förskollärarna Förskoleappen som ett hjälpmedel vid dokumentation av verksamheten? På vilket sätt beskriver och upplever förskollärarna Förskoleappen som ett hjälpmedel vid pedagogisk dokumentation? Vilka fördelar och nackdelar beskriver och upplever förskollärarna vid användandet av Förskoleappen? Studien är kvalitativ och den metod som har använts för att besvara syfte och frågeställningarna är semistrukturerade intervjuer med förskollärare. LÄS MER

 4. 4. "Det är ju verksamheten som ska ändra på sig, inte barnen"- En studie som förskollärares syn på pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Patricia Johnsson; Amanda Hallberg; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; Pedagogisk dokumentation; Verksamhetsteori; Förskola; Synsätt;

  Sammanfattning : Vi har upplevt en problematik gällande hur man arbetar med pedagogisk dokumentation ute i förskoleverksamheten. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger definierar och arbetar med pedagogisk dokumentation. LÄS MER

 5. 5. Surfplattan i förskolan : Förskollärares syn på surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Johanna Andersson; Amanda Hallqvist; [2017]
  Nyckelord :Tablet; didactics; digital tools; preschool.; Surfplatta; didaktik; digitala verktyg; förskola.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett didaktiskt perspektiv synliggöra sex förskollärares uppfattningar om surfplattan som pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Utifrån syftet har tre frågeställningar konkretiserats vilka fokuserar på vad förskollärare uttrycker att surfplattan används till, hur den används samt vilka för- och nackdelar förskollärare uttrycker finns med användandet av surfplattan. LÄS MER