Sökning: "för och nackdelar oecd"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden för och nackdelar oecd.

 1. 1. EN SVENSK VARIANT AV BEPS-PROJEKTETS ÅTGÄRD 4 : En komparativ studie av hur OECD:s föreslagna ränteavdragsbegränsningsreglering bör utformas i Sverige utifrån artikel 4 i EU-kommissionens förslag till direktiv mot skatteundandraganden, det alternativa förslaget i företagsskattekommitténs slutbetänkande från 2014samt tyska och finska begränsningsreglerför ränteavdrag

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för juridik

  Författare :Josefin Ahlgren; [2016]
  Nyckelord :EBITDA; BEPS; åtgärdsplan 4; ränteavdrag;

  Sammanfattning : Efter att Industrivärden-domarna meddelats i slutet av 2007 stod det klart att det var godtagbart för koncerner att skatteplanera med hjälp av rätten till avdrag för lånekostnader som föreskrivs i inkomstskattelagens (1999:1229, IL) 16 kap. 1 §. LÄS MER

 2. 2. Dualiteternas förbannelse : En översikt över evidensproblematiserande litteratur och dess implikationer för utbildningsområdet

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Peter Ivarsson; [2016]
  Nyckelord :evidens; vetenskapsteori; utbildning; utbildningspolitik; implementering; utbildningsvetenskap; evidensbaserad; cochrane; cochrane-formatet; cochraneformatet; utbildningsvetenskap; newpublicmanagement; RCT; randomiserade; kliniska; prövningar; vetenskapsdiskurs; OECD; evidensrörelsen; systematisk översikt; systematiska översikter; metaanalys; metaanalyser; vetenskapsparadigm; metodologisk; stringens; praktisk; relevans; registerstudier; critical; appraisal; critical-appraisal; datatvätt; evidensdefinitioner; kvantitativ; kvalitativ;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar debatten om hur den svenska skolan ska evidensbaseras på bästa sätt. Olika former av evidensdefinitioners lämplighet för tillämpning inom utbildningsområdet utgör således fokus i uppsatsen och undersöks med hjälp av två svenska tvärvetenskapliga antologier och en svensk fenomenologisk doktorsavhandling. LÄS MER

 3. 3. Svensk skatteavtalstolkning - Är ett ambulatoriskt förhållningssätt till OECD:s kommentarer möjligt?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Matilda Larsson; [2014]
  Nyckelord :Skatterätt; skatteavtal; tolkning; OECD; kommentar; ambulatorisk; statisk; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The commentaries to the OECD Model Convention are a significant tool in several countries’ courts when interpreting tax treaty provisions. The commentaries are continuously revised by the CFA and the question that therefore arises is which version of the commentaries can be consulted by courts. LÄS MER