Sökning: "för svåra texter"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden för svåra texter.

 1. 1. Nej-drottningen Lööf och tonsättaren Löfven : En kvalitativ analys av rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Filippa Ödmann; Lisa Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga och manliga partiledare framställs i rapporteringen om statsministeromröstningarna efter riksdagsvalet 2018. Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvalitativ gestaltningsanalys och utifrån ett genusperspektiv. LÄS MER

 2. 2. Pedagogers syn på lek som ett verktyg för social utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Tonning; Sarah Liersch; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Fritidspedagog; Lek; Närmaste utvecklingszonen; Pedagogens roll; Skola; Vygotskij;

  Sammanfattning : Den forskning som hittills bedrivits gällande fritidshemmet har ofta fokuserat på fritidslärarens profession. I och med införandet av kapitel 4 i läroplanen har behovet av forskning kring pedagogernas syn på sin egen roll ökat (Falkner & Ludvigsson, 2016). LÄS MER

 3. 3. Hur framställs centrala begrepp och fenomen i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet? : En kvalitativ, multimodal analys av hur text och bild interagerar samt hur metaforiskt språk används vid framställningen av ämnesområdet kraft och rörelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anton Asplund; Anton Andersson; [2019]
  Nyckelord :textböcker; naturvetenskap; begreppsförståelse; multimodalitet; socialsemiotik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att få kunskap om hur texter och bilder i textböcker i NO-ämnena för mellanstadiet, interagerade vid framställningen av centrala begrepp inom ämnesområdet kraft samt rörelse. En del av syftet var även att få kunskap om hur metaforiskt språk användes vid framställningen av begreppen. LÄS MER

 4. 4. Nationellt prov i svenska som andraspråk : en studie om elevers resultat och upplevelser av det nationella provet i svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Kerstin Takvam; [2019]
  Nyckelord :nationellt prov; svenska som andraspråk; nyanländ; dokumentstudie; elevintervjuer;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att undersöka nyanlända elevers resultat och upplevelser av det nationella provet i svenska som andraspråk i årskurs nio vårterminen 2018. Frågeställningarna är:   Hur presterar eleverna på det nationella provets olika delar? Vilka svårigheter upplever eleverna med provet och varför?   Studien genomfördes i två delar. LÄS MER

 5. 5. Äger eller suger? : En studie av elevers upplevelser av delaktighet vid användandet av digitala läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Susanne Fahlesson; Agneta Bergelin; [2019]
  Nyckelord :analysis; aspects of participation image; digital educational material; digital educational tools; digitalisation; engagement; equal education; inclusion; participation; participation model; recognition; autonomi.; bildanalys; delaktighet; delaktighetsaspekter; delaktighetsmodellen; digitala läromedel; digitalisering; engagemang; erkännande; inkludering; likvärdig utbildning; tillgänglighet; tillgänglig lärmiljö;

  Sammanfattning : Abstrakt   Detta examensarbete handlar om att genomföra en kvalitativ fallstudie och med hjälp av metoderna bildanalys och gruppintervjuer öka kunskapen om elevers upplevelser av delaktighet vid användandet av digitala läromedel. I studien ingick 18 elever i årskurs 4 i en skola i norra Sverige samt deras tre undervisande lärare. LÄS MER