Sökning: "för- och nackdelar rättssystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden för- och nackdelar rättssystemet.

 1. 1. ATT VITTNA ELLER INTE VITTNA, DET ÄR FRÅGAN. En kvalitativ studie som undersöker hur individer ur civilsamhället och anställda inom rättsväsendet ser på anonyma vittnen

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jenny Karlsson; Ulf Sempert; [2019]
  Nyckelord :anonyma vittnen; vittnen; anonymitet; rättssäkerhet; vittnesplikt; domstols bias; rättssystem; anonymous witnesses; anonymous; witnesses; legal certainty; obligation to testify; court bias; legal system;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att med kvalitativ forskningsmetod undersöka vilka tankar och attityder individer ur civilsamhället som varit utsatta för eller bevittnat ett brott och sakkunniga inom rättsväsendet har kring fenomenet anonyma vittnen. Vi ämnade även undersöka om en tillämpning av anonyma vittnen i svenska domstolar skulle förändra respondenternas syn på sin egen benägenhet att vittna. LÄS MER

 2. 2. Kronvittnessystem - ett hot mot rättssäkerheten eller ett hot mot den organiserade brottsligheten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Filippa Pålsson; [2019]
  Nyckelord :Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det har blivit vardag för allmänheten att dagligen läsa rubriker om sprängningar, skjutningar, mord och narkotikabrott. Dessa brott har ökat de senaste åren, så pass mycket att många inte längre höjer på ögonbrynen när man läser om det i medierna. LÄS MER

 3. 3. The English Rule v. The American Rule - En komparativ studie i hur rättegångskostnader fördelas i dispositiva tvistemål i Sverige och USA

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Norstedt; [2017]
  Nyckelord :processrätt; komparativ rätt; rättegångskostnader; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det svenska rättssystemet fördelas rättegångskostnader i tvistemål i enlighet med The English Rule. Huvudregeln är att den förlorande parten, utöver att denne får stå sina egna rättegångskostnader, åläggs att betala motpartens kostnader. LÄS MER

 4. 4. Fastighetsbolagens Internationalisering

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Jennie Thorslund; Anna Bobjer; [2007]
  Nyckelord :Fastighetsbolag; internationalisering; fastighetsekonomi;

  Sammanfattning : Sammanfattning___________________________________________________________________________Titel: Fastighetsbolagens internationaliseringFörfattare: Anna Bobjer och Jennie ThorslundFakultet: Fakulteten för ekonomi, kommunikation och ITHandledare: Tommy Bood___________________________________________________________________________Uppsatsen fokuserar på sju stycken frågeställningar som vi fört en diskussion runt med fem svenska fastighetsbolag. Undersökningen begränsas till det indirekta ägandet av utländska investerare inom svenska fastighetsbolag. LÄS MER

 5. 5. Sanktionsmöjligheter vid överträdelser av kartellförbudet i Sverige respektive USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefin Hedén; [2007]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska konkurrensrättsliga sanktionssystemet innefattar i dagsläget två sanktionsmöjligheter vid överträdelser av kartellförbudet nämligen konkurrensskadeavgift samt skadestånd. Den senaste stora ändringen av KL gjordes den 1 augusti 2002 då ett eftergiftssystem infördes vilket i stora drag innebar att ett företag kunde få eftergift eller nedsättning av konkurrensskadeavgiften om företaget anmälde den kartell förtaget var delaktigt i eller bistod KKV med värdefull information i dess utredning av kartellsamarbetet. LÄS MER