Sökning: "förankra text"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden förankra text.

 1. 1. Älska era fiender – på vilka grunder? : Exegetikens roll i John Howard Yoders, Walter Winks och Stanley Hauerwas tolkning av Matt 5:38-48.

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för teologi

  Författare :Martin Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Matt5:38-48; exegetik; pacifism; ickevåld; John Howard Yoder; Stanley Hauerwas; Walter Wink;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker exegetikens roll i John Howard Yoders, Walter Winks och Stanley Hauerwas tolkning av Matt 5:38-48. Uppsatsens syfte nås genom att dels göra en exegetisk analys av Matt 5:38-48 i dess litterära och historiska kontext och att sedan studera utvald litteratur av de tre författarna och sedan jämföra deras material. LÄS MER

 2. 2. Språkliga konflikter i matematikämnet : En kvalitativ studie om pedagogers uppfattningar kring arabiskatalande elevers språk- och matematikkunskaper

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Ellen Rönnberg; [2017]
  Nyckelord :Mathematic; Linguistic difficul-ties; adjustable education; Arabic speaking children; primary school; language develop-ing work in mathematical education; Matematik; språkliga svårigheter; anpassningar I undervisningen; arabisktalade elever; grundskolan; språkutvecklande arbete i matematikundervisningen.;

  Sammanfattning : Detta är en studie om de språkliga konflikter som pedagoger till arabisktalande elever upplever i matematikundervisningen. Det har visat sig vara ett problematiskt fenomen då det svenska språket är en central del av matematikundervisningen idag och därför kan vara svårt för andraspråkselever att kunna förankra och uttrycka sina kunskaper i matematik. LÄS MER

 3. 3. Riktat drömarbete

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Anna Söderling; [2014-08-05]
  Nyckelord :riktat drömarbete; föreställningsförmåga; skådespeleri; robert bosnak; janet sonenberg; doktor glas;

  Sammanfattning : Mitt undersökande masterarbete handlar om Riktat drömarbete. En metod att via skådespelarens intuition och drömmar berika gestaltningsarbetet och förankra det i kroppen. Syftet är att stärka tilliten till den egna föreställningsförmågan och intuitionen. LÄS MER

 4. 4. Mellan A-traktor och skönlitteratur : Didaktiska metoder i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Niclas Green; [2013]
  Nyckelord :teaching; multi-modal text; intermediality; intertextuality; didactic methods; upper secondary school; undervisning; multimodala texter; intermedia; didaktiska metoder; gymnasiet;

  Sammanfattning : The purpose of my project is to determine how a multimodal/intermedial text can be used when teaching in upper secondary school. Can using a text that to some point is current in the pupils’ lives lift the interest for the specific subject? I opted to pick up Gunther Kress’ research, Diana Laurillard’s book and Christina Olin-Scheller’s work on the subject. LÄS MER

 5. 5. Skomakarens barn går i trasiga skor - En studie av bloggar och varumärken

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Caroline Nilsson; [2011]
  Nyckelord :bloggar; varumärken; varumärkesuppbyggnad; personliga modebloggar; sponsrade bloggar; värde dimensioner; märkeslojalitet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete inom medieteknik och medieproduktion på Malmö Högskola syftar till att undersöka och analysera hur varumärken kan byggas och förankras genom bloggar. Detta har undersökts genom text- och innehållsanalyser på bloggar som kombinerats med kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma personer på företagen Findus och Blooms Byrå. LÄS MER