Sökning: "förankring objektifiering"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden förankring objektifiering.

 1. 1. DET MÅSTE INTE HANDLA OM FUNKTIONSHINDER - En kvalitativ innehållsanalys av stereotypa sociala representationer av fysiska funktionshinder i film.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victoria Eidenvall; [2021-03-04]
  Nyckelord :Funktionshinder; funktionsnedsättning; stereotyper; förankring objektifiering; gestaltning; film; sociala representationer;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera stereotypa sociala representationer avfunktionshinder i långfilmer där en fysiskt funktionshindrad karaktär har enhuvudroll.Teori: Stereotypteori; social representationsteoriMetod: Kvalitativ innehållsanalysMaterial: Filmer; The Fundamentals of Caring, Me before You, Soul Surfer, ChristmasEver After. LÄS MER

 2. 2. Digital politik : En undersökning av politiska facebookgrupper med hjälp av Social Representation Theory (SRT) & kvantitativ innehållsanalys

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Dennis Vedmar; [2020]
  Nyckelord :digital politik; social representation theory; facebook; facebookgrupper; sociala medier; ekokammare;

  Sammanfattning : I följande arbete kombineras Social Representation Theory (SRT) med kvantitativ innehållsanalys när politiska facebookgrupper undersöks. Fyra grupper och tolv inlägg och 164 kommentarer undersöks. Den kvantitativa innehållsanalysen visar att samtalsklimatet på politiska facebookgrupper är hårt och ganska elakt. LÄS MER

 3. 3. Oaktsam våldtäkt - en oaktsam reglering? - En kritisk analys av den nya våldtäktslagstiftningen utifrån ett brottsofferperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Sofia Walldén; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; rättsvetenskap; våldtäkt; oaktsam våldtäkt; klandervärdhet; skuld; likgiltighet; viktimologi; brottsoffer; Law and Political Science;

  Sammanfattning : On July 1, 2018, a new legislation regarding rape took effect, which is based on the lack of voluntary participation, unlike the previous regulations which required violence, threats or undue exploitation. Furthermore, a new offence was passed with the classification negligent rape, prescribed in Chapter 6, 1 a § of the Penal Code. LÄS MER

 4. 4. Tidningen GQ och populärkulturell objektifiering : En historisk studie av omslag i förändring mellan 1958-2013

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :David Danell; [2014]
  Nyckelord :GQ omslag historik feminism blickar kroppar;

  Sammanfattning : Syfte: Uppsatsens syfte är att analysera tidningen GQ:s omslag mellan åren 1958-2013 för att ta reda på om patriarkala strukturer går att urskilja i omslagens text- och bildspråk. Jag vill specifikt undersöka hur män och kvinnor framställs på omslagen och hur detta kan ha förändrats mellan åren 1958-2013. LÄS MER

 5. 5. Naturligt farligt : Hur visualiseringar av klimatförändringar är laddade med tecken och känslor

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap

  Författare :Mattias Jägerskog; [2010]
  Nyckelord :climate change; nature; environment; climate; internet; media; Expressen; Gary; Braasch; visualization; images; photographs; emotions; feelings; fear; hope; guilt; compassion; nostalgia; truth; myth; semiotics; archetypes; icons; index; symbol; Höijer; iconographic; sign; interpretant; object; decoding; generic; anchoring; objectification; ecophobia; context; klimatförändringar; natur; miljö; klimat; internet; media; Expressen; Gary; Braasch; visualisering; bilder; foton; känslor; rädsla; hopp; skuld; medlidande; nostalgi; sanning; myt; bildsemiotik; semiotik; urbilder; ikon; index; symbol; Höijer; ikonologisk; ikonografisk; preikonografisk; tecken; interpretant; objekt; avkodning; generiska; förankring; objektifiering; ekofobi; kontext;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to examine the relationship between feelings and visualizations of climate change. A case study was done on visualizations of climate change from a web page concerning climate change published by the Swedish newspaper Expressen and from the American photographer Gary Braasch’s web page “World view of global warming”. LÄS MER