Sökning: "förbättringsprogram"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet förbättringsprogram.

 1. 1. Hur ökas följsamheten till handhygienrutiner på vårdcentral?- en systematisk litteraturöversikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edh; Julia Sorzano- Sköld; [2017-01-05]
  Nyckelord :Systematisk litteraturöversikt; handhygien; följsamhet; intervention; review; hand hygiene; compliance;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Vårdrelaterade infektioner och spridning av multiresistenta bakterier är idagallvarliga problem som till stor del skulle kunna undvikas med en ökad följsamhet tillhandhygien hos sjukvårdspersonal. På vårdcentraler har man de senaste åren sett spridning avresistenta bakterier samtidigt som det utförs alltmer komplicerade procedurer på vårdcentral. LÄS MER

 2. 2. Ungdomars landskap : att se och förbättra utemiljöer utifrån ungdomars perspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Jessica Jerrås; [2017]
  Nyckelord :Dialog; Förvaltning; Offentliga utemiljöer; Planering; Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete var att med enkla medel ta del av ungdomars åsikter och upplevelser av utemiljön i sitt närområde, för att pröva hur deras berättelser kan ge upphov till förbättringsprogram för offentliga utemiljöer. Arbetet grundar sig i en identifierad kunskapslucka vad det gäller planering med hänsyn till målgruppen ungdomar. LÄS MER

 3. 3. Analys och planering införigångsättning av förbättringsarbete på Demotikos AB

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektro- och systemteknik (EES)

  Författare :Dan Cohen Rosenbaum; [2015]
  Nyckelord :Improvement work; quality; Kaizen; business development; continuous improvement CI ; communication; organization; implementation; cross-functional leadership; suggestion schemes; QC-circles; TQM; human-oriented; customer needs; value-adding; introduce; actuate; obstacles; barriers.; Förbättringsarbete; kvalitet; Kaizen; verksamhetsutveckling; kontinuerliga förbättringar CI ; kommunikation; organisation; implementering; tvärfunktionellt ledarskap; förslagsverksamhet; QC-cirklar; TQM; människoorienterad; kundbehov; värdeskapande; uppstart; igångsättning; svårigheter; förhinder.;

  Sammanfattning : Många företag står idag inför en affärssituation med stigande konkurrens,krympande marknader, och ökade kundkrav. Framför allt sitter många fast i ett föråldrat sätt attdriva sin verksamhet på, som är dåligt anpassat för den allt tuffare marknaden. LÄS MER

 4. 4. Adherence till immundämpande läkemedel hos vuxna njurtransplanterade patienter

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Cecilia Skoglund; [2013-11-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bristande adherence (följsamhet) till ordinerade läkemedel, såsom immundämpande läkemedel, som är tillräckligt stor för att ge negativ effekt på behandlingsresultatet är ett problem som kan delas in i fyra huvudområden: taking, timing, dosing och skipping. Trots nästan perfekt adherence efter njurtransplantation (Ntx) kan avvikelse i timing ge allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Implementering av förbättringsprogram : - faktorer för att lyckas

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematikMittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

  Författare :Maria Wåhlén Nordkvist; [2013]
  Nyckelord :improvement program; success implementation; key factor; PDSA; förbättringsprogram; lyckad implementering; nyckelfaktorer; PDSA;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att undersöka vilka faktorer som krävs för en lyckad implementering av ett förbättringsprogram i en organisation, oavsett vilket förbättringsprogram som används. Förbättringsprogrammen har vuxit fram ur kvalitetrörelsen och har sitt ursprung i ständiga förbättringar och PDSA-cykeln. LÄS MER