Sökning: "förberedelsklass"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet förberedelsklass.

 1. 1. NYANLÄNDAS SKOLSTART I DEN SVENSKA GRUNDSKOLAN UTIFRÅN TVÅ OLIKA MOTTAGNINGSMODELLER En enkätstudie ur ett elevperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Eva-Lotta Andersson; Magdalena Meteluch; [2020-01-07]
  Nyckelord :Nyanlända elever; newly arrived students in Sweden; förberedelsklass; direktintegrering; ordinarie klass; utslussning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur nyanlända elever uppfattar skolstarten i Sverigeoch hur de uppfattar de två vanligaste mottagningsmodellerna, förberedelseklass ochdirektintegrering. Undersökningen genomfördes med hjälp av följande frågeställningar:● Hur upplever nyanlända elever skolstarten i grundskolans tidigare år de två vanligastemottagningsmodellerna förberedelseklass och direktintegrering?● Vilka förbättringsområden och framgångsfaktorer finns det med förberedelseklassoch med direktintegrering i grundskolans tidigare år ur nyanlända elevers perspektiv?Analysen bygger på Bronfenbrenners utvecklingsekologiska teori och Vygotskijs sociokulturellateori och teorin om stöttning. LÄS MER

 2. 2. Varför har många tvåspråkiga elever svårt att nå målen skolan ställer på dem? : En studie av situationen i en internationell gymnasieklass

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Agneta Nylund Guhrén; [2011]
  Nyckelord :Second language learner; Andraspråkselever; additativ tvåspråkighet; bristande måluppfyllelse; förberedelsklass; sent anlända elever.;

  Sammanfattning : Sammandrag Agneta Nylund Guhrén Varför har många tvåspråkiga elever svårt att nå målen skolan ställer på dem? En studie av situationen i en internationell gymnasieklass. Why Do Many Bilingual Students Have Difficulties in Achieving School Targets? A study of an International Class at a Swedish Upper Secondary School. LÄS MER

 3. 3. Verbal kommunikation i språkklassrummet : En komparativ studie mellan svenska som andraspråk i förberedelsklass och spanska som B-språk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Maria Ohlsson; Hanna Wilhelmi; [2011]
  Nyckelord :Moderna språk; svenska som andraspråk; verbal kommunikation; kommunikationsstrategier;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur den verbala kommunikationen kan se ut i olika språkklassrum och hur lärarna själva reflekterar kring den verbala kommunikationen i sin undervisning. Det vi studerat inom verbal kommunikation är användandet av målspråket, kommunikationsstrategier och innehåll. LÄS MER

 4. 4. Flyktingbarn i skolan - Pedagogens förhållningssätt i förberedelseklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Lisa Kjellén; [2009]
  Nyckelord :flyktingbarn; förberedelsklass; traumatiska upplevelser; kulturella skillnader;

  Sammanfattning : Titel: Flykting barn i skolan – Pedagogens förhållningssätt i förberedelseklass. Författare: Lisa KjellénDenna uppsats handlar om två pedagogers arbete i förberedelseklass. LÄS MER