Sökning: "förbrukat aktiekapital"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden förbrukat aktiekapital.

 1. 1. FÖRBRUKAT HÄLFTEN AV AKTIEKAPITALET : – En studie gällande konsekvenser för bolagsägare samt de aktiebolagsrättsliga reglernas påverkan

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Johanna Mossberg; Johanna Juhlin; [2015]
  Nyckelord :Aktiekapital; förändring av kapitalkrav; förbrukat aktiekapital; EU lagstiftning; kontrollbalansräkning;

  Sammanfattning : FrågeställningarVilka aktuella och framtida konsekvenser utsätter sig bolagsägarna för vid kapitalbrist och hur stor är medvetenheten kring konsekvenserna?Vilka förebyggande- och återställandeåtgärder förekommer vid kapitalbrist för privata aktiebolag?Finns det tendenser till att sambandet mellan kapitalkravet och kontrollbalansräkning kan försvinna i framtiden och bytas ut mot ny lagstiftning gällande kapitalbrist och obestånd?Syfte Studien syftar till att redogöra för tänkbara konsekvenser som bolagsägarna utsätts för när kapitalbrist uppstår, hur konsekvenserna åtgärdas samt hur de aktiebolagsrättsliga reglerna påverkar aktiekapitalkravet i aktiebolagen.Metod En kvalitativ har genomförts med semistrukturerade intervjuer som hjälpmedel där en abduktiv teoretisk ansats har strukturerat studien. LÄS MER

 2. 2. The share capital requirement - a comparative study of its functions, problems and future.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Madelene Nilsson; [2013]
  Nyckelord :associationsrätt; comparative company law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker effekterna av minimikapitalkravet i relation till svenska privata aktiebolag. Aktiekapitalets ”vara eller inte vara” är något som länge debatterats, i Sverige och utanför. LÄS MER

 3. 3. Risker för ägare/ställföreträdare : När aktiekapitalet är förbrukat till mer än hälften

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Fredrik Linderoth; Margrét Viðarsdóttir; [2009]
  Nyckelord :kapitalbrist; konkurs; eget kapital; personligt betalningsansvar; obestånd;

  Sammanfattning : I ett aktiebolag har aktieägarna inte något personligt betalningsansvar för bolagets förpliktelser. Eftersom aktieägarna inte har något personligt ansvar för bolagets förpliktelser finns det ett skydd för det egna kapitalet i bolaget. LÄS MER