Sökning: "fördelar med empowerment"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden fördelar med empowerment.

 1. 1. Goda språkstrategier i samhällskunskap på högstadiet och gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Simaa Haidar; Anders Hermansson; [2020]
  Nyckelord :Elevens motivation; empowerment; gymnasium; högstadiet; läslyftet; lässtrategier; media och informationskompetens; samhällskunskap; språklig förmåga; språkstrategier; språkutveckling; svenskämnet; transspråk;

  Sammanfattning : Att kombinera svenskämnet med samhällskunskap kan bli en framgångsrik undervisningsmetod, visar den samlade språkstrategiska forskningen. Ämnesövergripande undervisning har flera fördelar för läraren. Elevens förmåga, behov av stöttning och kunskapsmål, kan bedömas utifrån fler perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Salutogent förhållningssätt i handläggningsprocessen inom äldreomsorg – Malmö Stad - Ett perspektiv som påverkar individen och verksamheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Connie Sahlén; [2019]
  Nyckelord :salutogenes; sense of coherence; care managers; empowerment; the salutogenic model;

  Sammanfattning : Syften med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera hur biståndshandläggaren uppfattar och arbetar med det salutogena förhållningssättet vid beslut gällande bistånd inom äldreomsorg i Malmö stad. En frågeställning formulerades: Hur arbetar biståndshandläggare inom Malmö Stads äldrevård med det salutogena förhållningssättet i beslutsfattande? Fyra intervjuer genomfördes med socionomer som arbetar som biståndshandläggare i Malmö stad. LÄS MER

 3. 3. Den agila religionen, är du troende? : En kvalitativ studie om det agila arbetssättet och påverkan på organisationskultur som råder

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism; Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Victor Nyberg; Sebastian Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Agile; organizational culture; change management; empowerment; Agilt; organisationskultur; förändringsledning; empowerment;

  Sammanfattning : Agilt är ett arbetssätt som innefattar en ökad grad av flexibilitet och anpassningsförmåga för organisationer, som ska uppnås genom bemyndigade anställda. Tidigare forskning inom agilt har fokuserat på arbetssättets fördelar och till viss del även svårigheterna med dess implementering. LÄS MER

 4. 4. Medarbetarens uppfattning av att arbeta i en självstyrande grupp : En studie om självstyrande grupper med utgångspunkt från den kommunala hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Adela Morina; Alma Bavcic; [2019]
  Nyckelord :autonomous groups; leadership; teamwork; empowerment; employeeship; Självstyrande grupper; ledarskap; teamwork; empowerment; medarbetar skap;

  Sammanfattning : Forskning beskriver att ledarskap och medarbetarskap är minst lika viktiga som fenomen. Trots detta så är intresset och kunskapen om ledarskap oerhört mycket större än om medarbetarskap (Tengblad, 2009). Till skillnad från tidigare forskning kommer denna studie fokusera på medarbetarens uppfattning av fenomenetsjälvstyrande grupper. LÄS MER

 5. 5. Mapping Business Model Success Factors in Low Populated Developing Areas - A Minor Field Study in Northern Namibia with Focus on Agricultural Technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sofia Canclini; Victor Liang; [2018]
  Nyckelord :success factors; business models; rural farmers; new technology; Namibia; mahangu; photovoice; field study; large distances; Africa; framgångsfaktorer; affärsmodeller; lantbruk; ny teknik; Namibia; mahangu; photovoice; fältarbete; stora avstånd; Afrika;

  Sammanfattning : Namibia has the third lowest population density in the world and a large part of the population are dependent on small-scale subsistence farming for survival. What was found during the study is that large distances between communities has created challenges in terms of infrastructure, logistics and communication. LÄS MER