Sökning: "fördelar med hermeneutik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden fördelar med hermeneutik.

 1. 1. Förvaltningsstrategier -   fyra värdeskapande perspektiv : En analys av fastighetsbolag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Madeleine Agerhill; Johan Eriksson; [2015]
  Nyckelord :fastigheter; förvaltning; CREM; indirekta; värde; kund;

  Sammanfattning : SAMANFATTNINGTitel: Förvaltningsstrategier - fyra värdeskapande perspektivNivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomiFörfattare: Madeleine Agerhill & Johan ErikssonHandledare: Jens Eklinder FrickDatum:2015 - februariSyfte: Syftet med vår studie är att utifrån de fyra indirekt värdeskapande perspektiven; finansiellt, kund, interna process samt innovation- och tillväxt, analysera hur fastighetsbolag utformar sina CREM- relaterade strategier.Metod:Uppsatsens primära data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med tio stycken personer från några lokala samt några av Sveriges största fastighetsbolag. LÄS MER

 2. 2. Rikare matematik med drama : En hermeneutisk fenomenologisk studie om drama som matematikdidaktiskt verktyg.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Kerstin Grip; [2013]
  Nyckelord :drama; matematik; matematikdidaktik; hermeneutik; fenomenologi; sociokulturell teori; fokussamtal; intervju; narrativ;

  Sammanfattning : Denna hermeneutiskt fenomenologiska studie har syftet att undersöka dramas potential som matematikdidaktiskt verktyg, dess möjligheter och begränsningar. Forskningsfrågorna är: Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med att använda drama som matematikdidaktiskt verktyg? och Vad krävs för att ett lärande i matematik ska ske, med drama som didaktiskt verktyg? Intervju och fokussamtal med erfarna pedagoger genomfördes och analyserades utifrån sociokulturell teori. LÄS MER

 3. 3. Vikten av att undervisas tillsammans - En studie av pedagogers syn på gruppundervisning i piano, sett i förhållande till individuell undervisning och målsättningar inom den kommunala musikskolan.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Helena Nederman; [2011]
  Nyckelord :Group teaching; the Swedish Municipal School of Music; piano didactics; objectives of teaching; teaching methods; hermeneutics; gruppundervisning; kommunala musikskolan; pianopedagogik; målsättningar; undervisningsformer; hermeneutik.; Performing Arts;

  Sammanfattning : Title: The importance of being taught together – A study of teachers' views on piano education in groups, seen in relation to individual tuition and the objectives of teaching within the Swedish Municipal School of Music. The purpose of this study is to investigate the views that piano teachers have of piano education in groups. LÄS MER

 4. 4. Det finns ingen manual i att hitta kärlek : En hermeneutisk studie om internetdating

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Isabel Henriksson; [2010]
  Nyckelord :Internetdating; hermeneutik; effekter; nackdelar och relationer;

  Sammanfattning : Internetdating är ett relativt nytt fenomen som ökat i popularitet de senaste åren. Men det finns inte så mycket svensk forskning omkring det området.Internetdating verkar i teorin vara ett bra sätt att träffa kärleken.Studiens syfte är att förstå personers upplevelse av internetdating. LÄS MER

 5. 5. Strategisk karta som styrhjälpmedel : Möjligheter och begränsningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Marianne Unborg; [2007]
  Nyckelord :Strategy map; balanced scorecard; valuation; control philosophy; Strategisk karta; balanserat styrkort; värdering; styrfilosofi;

  Sammanfattning : SammandragDet här arbetet riktar sig till ekonomer i olika företag och även blivande ekonomer som känner till den intensiva debatt som varit kring verksamhetsstyrning och som började med den så kallade Relevance Lost-kritiken. Det balanserade styrkortet som var ett av resultaten av debatten har också diskuterats men till stor del varit okritisk. LÄS MER