Sökning: "fördelar med internationalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden fördelar med internationalisering.

 1. 1. Strategier för internationaliserade byggarbetsplatser - Arbetsledares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Emma Cleeve; [2019]
  Nyckelord :arbetsmiljö; arbetsledare; kommunikation; utländsk arbetskraft; byggproduktion; organisationskultur;

  Sammanfattning : Utländsk arbetskraft blir allt vanligare inom den svenska byggsektorn och det är inte ovanligt att totalentreprenörer anlitar underentreprenörer med utländska yrkesarbetare. En flerspråkig byggarbetsplats kan dock försvåra kommunikation mellan de olika aktörerna, syftet med studien är därför att undersöka arbetsledares perspektiv på arbetsmiljöfrågor på byggarbetsplatser med utländska arbetstagare med målet att identifiera strategier och praktiska metoder som kan förbättra arbetsmiljön på byggarbetsplatser med avseende på kommunikation. LÄS MER

 2. 2. Produktutveckling och externa partnerskap : inom born global-företag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Sofia Kemppainen; Fredrik Rhodin; [2017]
  Nyckelord :born global; produktutveckling; externa partnerskap;

  Sammanfattning : Dagens internetreformerade samhälle leder till att allt fler företag väljer att internationalisera i ett tidigt skede och dessa tidigt internationaliserade företag har definierats som born global-företag. För att internationalisera i ett tidigt skede behöver born global-företag utveckla nya eller förbättra produkter i snabbare utvecklingstakt och med ett högre innovationsresultat. LÄS MER

 3. 3. Erfarenheter av en tidig respektive senare introducerad engelskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Louise Törell; [2017]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; Engelskundervisning; Kritisk period; Internationalisering; Språkinlärning och Språkängslan.;

  Sammanfattning : Denna undersökning fokuserar på lärares erfarenheter av att introducera engelskundervisning för elever i grundskolan. Närmare bestämt studeras lärarnas erfarenheter av att påbörja engelskundervisning tidigt jämfört med att introducera den senare för sina elever. LÄS MER

 4. 4. Vänner med fördelar : En studie om hur SMFs formella och informella nä̈tverk samverkar vid internationalisering

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Robin Karlsson; Andreas Utas; [2016]
  Nyckelord :Formal networks; informal networks; SMEs; Internationalization; Network relations; Formella nätverk; Informella nätverk; SMFs; Internationalisering; Nätverk; Relationer;

  Sammanfattning : Titel: Vänner med fördelar • En studie om hur SMFs formella och informella nätverk samverkar vid internationalisering Författare: Robin Karlsson & Andreas Utas Handledare: Niklas Åkerman Examinator: Susanne Sandberg Problem: Tidigare forskning framhäver det formella samt informella nätverkets betydelse vid internationalisering, dock huruvida dessa former av nätverk samverkar, efterfrågas. Syfte: Syftet med denna studie är att erhålla en förståelse för hur formella och informella nätverk samverkar i internationaliseringsprocessen av små- och medelstora företag. LÄS MER

 5. 5. De svenska mäklarföretagens internationalisering - The internationalization of Swedish brokarage firms

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Patrik Sawicki; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1900-talets sista fjärdedel har det uppstått en ny ekonomi i världsskala. Marknader är mer globala varför vi ser allt fler multinationella företag (MNC) och transnationella företag (TNC). LÄS MER