Sökning: "fördelar med invandring"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden fördelar med invandring.

 1. 1. Invandring: En orsak till främlingsfientlighet eller solidaritet? : En analys av riksdagsdebatten om svensk invandrings- och flyktingpolitik mellan åren 1965 och 1993

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marino Cakic; [2020]
  Nyckelord :riksdagsdebatt invandring invandringspolitik flyktingpolitik argumentationsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att analysera debatter om invandrings- och flyktingpolitik i Sveriges riksdag mellan åren 1965 och 1993 för att synliggöra vilka svårigheter och möjligheter de olika riksdagspartierna såg med invandring och flyktingar. Vidare ville jag även bidra med empiri i frågan om när svensk flyktingpolitik började gå mot en mer restriktiv riktning. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter som inte talar svenska : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Linn Alexandersson; Stina Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Delaktighet; patientsäkerhet; språkbarriär; vårdande relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eftersom en ökad invandring råder i Sverige, vilket medför att fler icke svensktalande patienter söker sig till sjukvården, ställs höga krav på integrering i svensk sjukvård. Den språkbarriär som uppstår kring dessa patienter gör att god vård med målet att främja hälsa och lindra lidande försvåras. LÄS MER

 3. 3. Lärares upplevelse av inkludering – av elever i behov av språkligt stöd i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marianne Ainalem; [2017]
  Nyckelord :En skola för alla; inkludering; delaktighet; språkligt stöd i undervisningen; sociokulturell teori; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : --Syfte och frågeställningar--Detta examensarbete syftar till att belysa lärares uppfattning om begreppet inkludering samt deras upplevelse och deras förutsättningar att arbeta med inkluderande undervisning med elever som är i behov av språkligt stöd i undervisningen.--Teoretisk förankring--Studiens teoretiska ansats utgår från Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilken belyser betydelsen av samspel mellan lärare och elev. LÄS MER

 4. 4. Planering i stagnerande orter

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad

  Författare :Anna Modigh; [2009]
  Nyckelord :planering; tillbakabyggnad; stagnation; befolkningsminskning; regional planering; Tyskland; Detroit; Japan;

  Sammanfattning : Kunskap om befolkningens storlek och åldersfördelning är en förutsättning för att göra förutsägelser för framtiden och ett viktigt underlag vid planering. Genom kunskap om befolkningssammansättningen har vi en större handlingsfrihet och stora fördelar vid planering av den fysiska miljön. LÄS MER

 5. 5. Inre miljöer för lärande : en studie om hur sociokulturellamiljöer påverkar elevers lärande och utveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Asil Lafta; [2004]
  Nyckelord :Education; Inre miljöer för lärande; socialt samspel; praktiska aktiviteter; aktivt deltagande; grupparbete; Pedagogik;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att efter en genomgång av den här relevanta litteraturen studera hur lärare ser på undervisnings inre miljöer. Vad har social kommunikation samt praktiska och pedagogiska verksamheter i skolan för betydelse för elevers lärande och allsidiga utveckling? Hur bedrivs de? Först refererar jag till några kända teorier om hur barn lär sig sedan tar jag upp hur ser det ut i verkligheten, om skolans roll och undervisningsmetoder. LÄS MER