Sökning: "fördelar med tvåspråkighet"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden fördelar med tvåspråkighet.

 1. 1. Problematiken med språk i matematiken -en studie på elever i årskurs 7

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sara Nilsson; [2016]
  Nyckelord :Matematik; Språk; Tvåspråkighet; Andraspråk; Flerspråkighet;

  Sammanfattning : Forskning inom den språkliga aspekten av matematikundervisning antyder att elever med undervisningsspråket som sitt andraspråk missgynnas. Orsakerna till detta antas vara att eleverna inte förstår vad som efterfrågas när frågorna är textbaserade, såväl som att det matematiska språket skiljer sig från det vardagliga språket i så pass stor utsträckning att det blir som ännu ett språk för eleverna att lära sig behärska. LÄS MER

 2. 2. Tvåspråkighet i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares syn på tvåspråkighet

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Nima Mohamud; Sara Medhammar; [2014]
  Nyckelord :tvåspråkighet; modersmål; förstaspråket; andraspråket; flerspråkighet; språkligutveckling; arbete i förskolan.;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka förskollärarnas syn på modersmålets betydelse, vilkafördelar och nackdelar det finns med tvåspråkighet samt hur de arbetar med det iförskolan. Studien är en kvalitativ undersökning som baseras på åtta förskolläraresintervjusvar. LÄS MER

 3. 3. Skillnader mellan tvåspråkiga kontra enspråkiga barns läsprestationer: med eller utan läs och/eller skrivsvårigheter?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Linda Ström; Andreas Ehlin; [2012]
  Nyckelord :Tvåspråkighet; enspråkighet; barn; dyslexi; lästest;

  Sammanfattning : Studier har visat att tvåspråkiga barn besitter både kognitiva fördelar och nackdelar jämfört med enspråkiga barn. Tvåspråkigas fördelar respektive nackdelar har visat sig vid minne, intelligens, problemlösning och tankeprocesser. LÄS MER

 4. 4. Tvåspråkighet- två utryck för samma mening : Språkstöd och andraspråkinlärning i förskolan

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Valeria Jansson; [2009]
  Nyckelord :tvåspråkighet; språkstöd; förskola; modersmål; språkutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur barn med ett annat modersmål än svenska trivs på förskolor i ett mindre svenskt samhälle och i vilken utsträckning de får hjälp med språkinlärningen. För att ta reda på detta har intervjuer genomförts med förskollärare och föräldrar till barn med annat modersmål där erfarenheter från såväl Språkförskola som vanlig förskola fångades upp. LÄS MER

 5. 5. "Man vet aldrig vad som kan hända eller vart man hamnar"   : En studie av tvåspråkiga gymnasieelevers syn på den egna tvåspråkigheten

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för humaniora

  Författare :Matilda Svensson; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att genom intervjuer med tvåspråkiga gymnasieelever undersöka hur de ser på sin egen tvåspråkighet, när de växlar språk och vilka fördelar de ser med att vara tvåspråkiga. Grosjean (1982:268) hävdar att en majoritet av hans tvåspråkiga informanter uppger att de inte har några problem med att vara tvåspråkiga, en hypotes jag testar i uppsatsen. LÄS MER