Sökning: "fördelar nackdelar digitala medier"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden fördelar nackdelar digitala medier.

 1. 1. Digitala läromedel, en resurs för lärande? : En litteraturstudie om för- och nackdelar med digitala läromedel i svenskämnet på gymnasiet ur ett elev-, lärar- och klassrumsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska språket

  Författare :Jenny Frank; [2019]
  Nyckelord :Digitala läromedel; gymnasieskolan; svenskämnet; elevperspektiv; lärarperspektiv; klassrumsperspektiv.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är ta reda på vad forskning har kommit fram till om för- och nackdelar med digitala läromedel inom ämnet svenska på gymnasiet framställt ur ett elevperspektiv, lärarperspektiv och klassrumsperspektiv. För att uppnå syftet användes en systematisk litteraturstudie där sökning och sammanställning av litteratur utfördes utifrån förbestämda kriterier. LÄS MER

 2. 2. Film som didaktiskt verktyg i SO-undervisning med fokus på religion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Frida Larsson; David Bergman; [2019]
  Nyckelord :Didaktiskt verktyg; Dokumentärfilm; Film; SO-undervisning; Spelfilm; Undervisningsfilm;

  Sammanfattning : Vårt mål med uppsatsen är att ge en bild av vad användandet av film i klassrummet kan ha för effekter på elevers lärande i SO-undervisning, med fokus på religion. Vi vill även försöka fylla det tomrum som vi upplever finns i forskningsfältet kring filmens praktiska användning i SO-undervisning. LÄS MER

 3. 3. Digitala enheter - på gott och ont : Mellanstadieeleveers uppfattningar om digitala enheters påverkan på hälsan

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Antonia Rundberg Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Beroende; Digitala enheter; Hälsa; Koncentration; Kost; Mellanstadieelever; Motion; Sociala relationer; Stress; Sömn;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att beskriva elevers uppfattningar om digitala enheter kopplat till olika hälsoaspekter. För att undersöka detta samlades data in med hjälp av semistrukturerade, kvalitativa intervjuer av 15 stycken elever i årskurs 6. Eleverna var indelade i par samt en grupp bestående av 3 elever. LÄS MER

 4. 4. Digitala Utopier. : En studie om digitalisering & planerarens roll i framtidens digitala städer.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Emil Samuelsson; Martin Winroth; [2018]
  Nyckelord :Digitalisering; Planering; Planerarens roll; Göteborg;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur planeraren påverkas av digitaliseringsarbetet i Göteborgs Stad, samt hur en framtida digital stad byggs. Vidare undersöks digitaliseringsstrategierna för Göteborg- Stockholm-, och Malmö Stad för att se vad dessa har för likheter och skillnader. LÄS MER

 5. 5. Den nakna sanningen : En kvalitativ studie om vad generation y anser om algoritmers inflytande i det digitala samhället

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Gabriella Rainea; Fanny Sundquist; [2018]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; individanpassad marknadsföring; varumärkesimage; alogrimter; integritet; generation y;

  Sammanfattning :                     Syfte: Denna uppsats syftar till att undersöka vad generation y anser om algoritmers inflytande på det informationsflöde som når individer genom sociala medier och andra digitala kommunikationsplattformar. Metod: Uppsatsen är utformad utifrån en kvalitativ forskningsmetod, som grundar sig i ett abduktivt arbetssätt, vilket kan beskriver som ett växelspel mellan deduktiv och induktiv ansats. LÄS MER