Sökning: "fördelar och nackdelar med förskola"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med förskola.

 1. 1. Åldersintegrerat eller åldershomogent? En intervjustudie om hur två arbetslag i förskolan beskriver sina upplevda fördelar och nackdelar med olika åldersgruppssammansättningar samt vilka strategier de använder för att främja barns språkutveckling

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma de Barés; Julia Odmyr; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Upplägget för hur förskolor fördelar barn i grupper utefter ålder skiljer sig åt i Sverige. Trotsbegränsad forskning har direktiven skiftat historiskt sett. Det råder därmed en brist påkunskap kring vilken påverkan åldersgruppssammansättningen har för både barn ochpedagoger. LÄS MER

 2. 2. Den goda eller ojämlika introduktionen? : En studie om fyra förskolechefers syn på nyexaminerade förskollärares introduktionsperiod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emilia Johansson; Frida Larsson; [2018]
  Nyckelord :förskola; förskolechef; introduktionsperiod; kvalitet; nyanställd; nyexaminerad; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att synliggöra förskolechefers beskrivningar av nyexaminerade nyanställda förskollärares introduktionsperiod. Detta ville vi göra i relation till förskolans kvalitet som vi anser kan kopplas samman med introduktionsperioden som alla nyanställda förskollärare generellt har rätt till. LÄS MER

 3. 3. Finns det plats för lek? Samutnyttjande av skolgård och park inom detaljplanelagt område

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Linnea Backman; Ida Andersson; [2018]
  Nyckelord :Friyta; skolgård; park; samutnyttja; detaljplan; kommun; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Today it has become a trend to densify cities instead of allowing them to grow outwards. Densification has many advantages, a dense city provides a basis for better service and denser public transport, which can lead to more sustainable cities. However, building dense also has its disadvantages. LÄS MER

 4. 4. Språk- och kommunikationsstöd i förskolan : En undersökning om hur barn stöttas i sin språk- och kommunikationsutveckling i förskolan

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lovisa Borg; Frida Ramström; [2018]
  Nyckelord :Communication; communication support; education; language; language support; pedagogy; preschool; preschool teacher; Förskola; förskollärare; kommunikation; kommunikationsstöd; pedagogik; språk; språkstöd; undervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vad några verksamma inom förskolan har för åsikter, vetskap och erfarenheter om hur språk och kommunikationsstöd används i förskolan. I studien undersöks också vilka tillvägagångssätt som används för att stödja barn i deras språkutveckling och om de intervjuade anser att det finns några fördelar och nackdelar med språkstöd. LÄS MER

 5. 5. "Det är ju verksamheten som ska ändra på sig, inte barnen"- En studie som förskollärares syn på pedagogisk dokumentation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Patricia Johnsson; Amanda Hallberg; [2017]
  Nyckelord :Förskollärare; Pedagogisk dokumentation; Verksamhetsteori; Förskola; Synsätt;

  Sammanfattning : Vi har upplevt en problematik gällande hur man arbetar med pedagogisk dokumentation ute i förskoleverksamheten. Syftet med denna studie är att undersöka hur pedagoger definierar och arbetar med pedagogisk dokumentation. LÄS MER