Sökning: "fördelar och nackdelar med grupparbete"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med grupparbete.

 1. 1. Hur löser jag detta? : En studie om elevers lösningsstrategier och arbetskonstellationers betydelse vid arbete med problemuppgifter

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Evelina Jansson; Malin Lorentzon; [2017]
  Nyckelord :Problemuppgifter; lösningsstrategier;

  Sammanfattning : Vid arbete med problemlösning är det svårt att fastställa att de uppgifter som eleverna arbetar med upplevs som problem. Eftersom personen som löser uppgiften uppfattar den olika så används i denna studie benämningen problemuppgifter. LÄS MER

 2. 2. “Får man jobba själv?” : Grupparbeten ur ett sociologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hampus Stavem; Matildha Grip; [2016]
  Nyckelord :Grupper; Skola; Interaktion; Grupparbete; Sociologi; Didaktik; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Grupparbeten har under lång tid varit en väl omdebatterad inlärningsform i skolan. Många åsikter står mot varandra för att redogöra för vem som gör vad när eleverna ska arbeta i grupp. Detta bidrar till att grupparbeten ofta framstår som en orättvis arbetsmetod där någon elev får göra mer än de andra gruppmedlemmarna. LÄS MER

 3. 3. Konkret material i matematikundervisningen : fördelar och nackdelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Maria Eriksson; [2010]
  Nyckelord :konkret; praktiskt; matematik; volym; grundskolans tidiga åldrar;

  Sammanfattning : Undersökningen hade som syfte att studera för- och nackdelar med att arbeta med konkret material som förstärkning i matematikundervisningen. För att utforska detta utfördes dels lärarformulär för att se hur lärare såg på ämnet. Dels utfördes två olika typer av lektionspass, ett teoretiskt och ett praktiskt. LÄS MER

 4. 4. Undervisning i skolans närmiljö : en studie av hur och varför den bedrivs på skolor i år 1-6.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna-Märta Lindén; [2003]
  Nyckelord :Education; Närmiljö; närsamhälle; lärande; lärande miljö; utomhuspedagogik; skolgården; Pedagogik;

  Sammanfattning : Arbetets syfte är att efter en genomgång av den här relevanta litteraturen studera hur lärare ser på undervisning i skolans närmiljö samt varför denna bedrivs. Jag inleder med att ta upp olika syn på barns lärande. Därefter följer ett avsnitt om skolans förutsättningar för ett autentiskt och meningsfullt lärande. LÄS MER