Sökning: "fördelar och nackdelar med hermeneutisk"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med hermeneutisk.

 1. 1. Lärares syn på digitala läromedel i matematik. En kvalitativ intervjustudie med fokus på elever med särskilda utbildningsbehov i matematik, SUM.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Elisabeth Berg Isaksson; Ola Svensson; [2020]
  Nyckelord :Digitala läromedel; SUM-elever; Traditionella läromedel; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitaliseringen av den svenska skolan har pågått med full kraft. I kölvattnet av den nya tekniken följer en helt ny syn på kunskap och en helt ny typ av läromedel. Dessa läromedel har bemötts olika av lärarkåren och det förs en debatt om fördelar respektive nackdelar. LÄS MER

 2. 2. Inuti springer jag ett maratonlopp - En intervjustudie av fem gymnasieflickor om hur det är att ha ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Aronsson Jessica; Elmrud Helena Sofie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Göran SöderlundExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-272-SPP610Nyckelord: ADHD, Flickor, gymnasiet, skolan, upplevelser, relationer, livsvärld.Syfte: Syftet med studien är att beskriva några gymnasieflickors upplevelser av att ha ADHD. LÄS MER

 3. 3. Film som didaktiskt verktyg i SO-undervisning med fokus på religion

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Larsson; David Bergman; [2019]
  Nyckelord :Didaktiskt verktyg; Dokumentärfilm; Film; SO-undervisning; Spelfilm; Undervisningsfilm;

  Sammanfattning : Vårt mål med uppsatsen är att ge en bild av vad användandet av film i klassrummet kan ha för effekter på elevers lärande i SO-undervisning, med fokus på religion. Vi vill även försöka fylla det tomrum som vi upplever finns i forskningsfältet kring filmens praktiska användning i SO-undervisning. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer i en särskild undervisningsgrupp – för elever med NPF En studie om några pedagogers och elevers tankar kring arbetet i en delvis integrerad särskild undervisningsgrupp

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Marie Backman Hedin; [2019]
  Nyckelord :Skolframgång; inkludering; NPF; relationskompetens; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Backman Hedin, Marie (2019). Framgångsfaktorer i en särskild undervisningsgrupp för elever med NPF. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap. Lärande och samhälle, Malmö Universitet. LÄS MER

 5. 5. Bedömningspraktiker för nyanlända elever : Designdidaktiska aspekter av bedömningsprocessen för nyanlända elever inom bildämnet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Violeta Karpaviciene; [2019]
  Nyckelord :Bedömning; nyanlända; designteoretiskt perspektiv; situerat lärande; bedömningspraktik; bildpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka och förstå vilka variationer av bedömningspraktiker som förekommer vid bedömning och betygsättning av nyanlända elever i jämförelse med icke-nyanlända i bildämnet. Studiens empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer med fokus på summativ och formativ bedömning samt aktuella fördelar och nackdelar i bedömningspraxis utifrån ett lärarperspektiv. LÄS MER