Sökning: "fördelar och nackdelar med idrott"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med idrott.

 1. 1. Föreningsidrottens preventiva påverkan : En kvalitativ studie om föreningsidrottens preventiva påverkan på ungdomar i riskzon

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Olle Bengtsson; [2021]
  Nyckelord :Upbringing; Sports pedagogy; Preventive measures; Socialization theory; Fostran; Idrottspedagogik; Preventiva insatser; Socialisationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att förstå hur ledare och tränare inom föreningsidrotten upplever idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende samt att utforska vilka erfarenheter de har av föreningsidrott som en möjlig preventiv insats. Utifrån detta syfte så användes två frågeställningar: Vilka upplevelser och erfarenheter har ledare och tränare av föreningsidrott som preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? Samt vilka för- respektive nackdelar upplever ledare och tränare inom föreningsidrotten med idrott som en möjlig preventiv insats för ungdomar som befinner sig i riskzon för kriminalitet eller annat socialt nedbrytande beteende? En kvalitativ metod användes i form av intervjuer och i studien användes en hermeneutisk ansats. LÄS MER

 2. 2. OFRIVILLIG DISTANSUNDERVISNING I IDROTT OCH HÄLSA : En enkätstudie med gymnasieelever under en pågående pandemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Gabriel Bergman; Niclas Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Distansundervisning; gymnasieskola; idrott och hälsa; covid-19;

  Sammanfattning : År 2020 spreds coronaviruset på hela jorden och klassades som en pandemi. Svenska gymnasieskolor uppmanades att övergå till distansundervisning för att undvika smittspridning på skolorna. Med hjälp av digitala redskap har lärare och elever kunnat kommunicera och bedriva undervisning trots att de varit på olika platser. LÄS MER

 3. 3. Covid-19, vad har du gjort med idrott och hälsa? : Lärare i idrott och hälsa och deras upplevelser av distansundervisning under covid-19

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Felix Minholm; Robin Erata Strandberg; [2021]
  Nyckelord :idrott och hälsa; distansundervisning; pedagogik; corona; covid-19;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa på gymnasiet har arbetat med distansundervisning under covid-19. Frågeställningarna formulerades på följande vis: ●      Vilka för- och nackdelar upplever lärarna att det finns med fysisk aktivitet i distansundervisningen under covid-19?   ●      Hur upplever lärarna arbetet med teknik- och internetbaserade program under covid-19? ●      Hur anser lärare i idrott och hälsa att elevernas lärande påverkas av distansundervisning under covid-19? ●      Hur har idrottsundervisningen i fysisk aktivitet bedrivits under covid-19? Metod  Studien innefattar fem lärare i idrott och hälsa på gymnasiet som valdes ut genom bekvämlighetsurval och snöbollsurval. LÄS MER

 4. 4. De digitala verktygens betydelse för ämnet idrott och hälsa

  M1-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kalle Kellokoski Adamsson; Tobias Holmqvist; [2021]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Idrott och hälsa; Digitalisering; Digital kompetens; Idrottslärare; Skola;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten undersöker forskning om betydelsen av digitala verktyg i idrott ochhälsa. Syftet är att se vilka möjligheter som finns, och vilka hinder digitala verktyg kanmedföra i undervisningen. Digitala verktyg är högst relevant sett till vår profession, givetden digitaliseringsstrategi som svenska skolan förväntas följa. LÄS MER

 5. 5. Tävlingsmoment i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Pontus Kozan; Linnea Månsson; [2021]
  Nyckelord :Elever; idrott och hälsa; idrottsundervisning; konkurrens; tävlingsmoment.;

  Sammanfattning : Kunskapsöversikten analyserar tävling i ämnet idrott och hälsa. Syftet är att belysa tävlingsmomentet i undervisningen inom ämnet idrott och hälsa med inriktning mot grundskolans senare år och gymnasieskolan. LÄS MER