Sökning: "fördelar och nackdelar med idrott"

Visar resultat 16 - 20 av 30 uppsatser innehållade orden fördelar och nackdelar med idrott.

 1. 16. Ökad kunskapsinhämtning eller ökade kunskapsklyftor? : En studie om elev- och nivåindelning inom idrott och hälsa

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Oskar Huss; Joel Fast; [2016]
  Nyckelord :nivåindelning; elevindelning; idrott och hälsa; lärande; proximala utvecklingszonen; differentiering; inkludering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarGenom föreliggande självständiga arbete ämnar vi redogöra för fem idrottslärares syn på elevindelning och nivåindelning. Studien är inriktad mot hur idrottslärare på fem gymnasie- och högstadieskolor i Stockholmsregionen resonerar kring detta i undervisningen. LÄS MER

 2. 17. Digitala verktyg i idrottsundervisningen : Fördelar och nackdelar med digitala verktyg i idrottsundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Uno Sanli; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Röstproblem är ett stort problem inom idrottsläraryrket, många lärare upplever att de får röstproblem i sitt yrkesutövande. Röstproblem är mest relaterat till idrottsläraryrket och det är oftast lärare i idrott och hälsa som söker hjälp för dessa besvär. Röstproblem är även vanligt för aerobics instruktörer. LÄS MER

 3. 18. Internet som hälsopromotivt informationsverktyg för att främja psykisk hälsa bland unga vuxna : En Litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet; Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet; Högskolan i Halmstad/Idrott, hälsa och fysisk aktivitet

  Författare :Sandra Sandberg; Jennifer Ultege; Suzana Gisselman; [2015]
  Nyckelord :attityder; internet; psykisk sjukdom; sjukvård.;

  Sammanfattning : Förhållandet mellan sjukvården och målgruppen är problematiskt och yrkeskunniga inom området efterfrågar arenor för att underlätta förmedlandet av kunskapsbaserade  hälsofrämjande åtgärder till unga vuxna. Studier pekar på att internet kan lösa mycket av problematiken. LÄS MER

 4. 19. Idrott och hälsa - ett ämne för inkludering? : En intervjustudie om idrottslärares syn på inkludering av elever från särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Carl Nilsson; Jonas Pettersson; [2013]
  Nyckelord :inkludering; inclusion; specialpedagogik; särskola; idrott och hälsa; awesome; calle; jonas;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med uppsatsen har varit att öka kunskapen om idrottslärares uppfattningar om inkludering av elever från särskolan och hur detta påverkar undervisningen i idrott och hälsa.Vilka förutsättningar är enligt idrottslärarna centrala i den inkluderande undervisningen? Vilka fördelar respektive nackdelar finns det för individen och gruppen i en inkluderande undervisningsmiljö? Hur ser idrottslärarna på utvecklingsmöjligheterna för individ och grupp genom inkludering i idrott och hälsa? MetodStudien har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. LÄS MER

 5. 20. Varumärken : en studie om idrottsföreningar under starka klubbvarumärken

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Pontus Björn; Joel Grandell; [2013]
  Nyckelord :Branding; Sport marketing; Strong brands; Branding; Sports; Marketing; Strong brands; Varumärken; Idrott; Marknadsföring; Starka klubbvarumärken;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this paper is to study how important brand belonging can be for sport clubs.Method: The method for the empirical research is based on qualitative interviews. The data then gets compared and connected with relevant brand and marketing theories. LÄS MER